Hur fungerar en kommun?

Senast uppdaterad den 3 oktober 2023

I Sverige finns tre demokratiskt valda nivåer. På riksnivå är det riksdag och regering, på regional nivå finns landsting/regioner och på den lokala nivån är det kommunen. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och kommuner ska göra.

En kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Som medborgare i Marks kommun är det du som vid våra allmänna val bestämmer vilka personer och partier som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. För att inte deras arbetet ska bli övermäktigt delas kommunens verksamhet in i olika områden. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området. Det är kommunfullmäktige som väljer vilka politiker som sitter i nämnderna.

Kommunernas ansvar

Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område. Bland uppgifterna finns förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att driva enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala förtroendevalda.

Förutom de obligatoriska uppgifter som regering och riksdag tagit fram, gör det kommunala självstyret det möjligt för kommunen att själva styra över hur de ska fördela sina resurser och sköta sina arbetsuppgifter. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet.

Det här måste kommunen erbjuda invånarna:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad grund- och gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Gator

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
 • Konsumentrådgivning

Publicerad av: Marks kommun