Guide till kommunfullmäktige

Senast uppdaterad den 3 januari 2023

Vill du veta mer om kommunfullmäktige och om hur sammanträdena går till? Här är en guide för dig!

Kommunfullmäktige har högst beslutanderätt och fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget, den kommunala skattesatsen och fördelning av pengar till de olika nämnderna. Fullmäktige ger även uppdrag till nämnder och styrelser att utföra.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd.

51 ledamöter

Kommunfullmäktige i Marks kommun består av 51 ordinarie ledamöter som utses vid allmänna val. Platserna i fullmäktige fördelas efter det antal röster som partierna fått i valet. Förutom de ordinarie ledamöterna finns ett antal ersättare. Ersättarna går in för frånvarande ledamöter så att det alltid är 51 personer som röstar i besluten.

Besök kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna, men det är bara ledamöterna och ersättarna som har rätt att yttra sig. Publiken får inte heller applådera eller uttrycka missnöje med burop eller liknande. Detta för att fullmäktige ska kunna föra en lugn och saklig debatt. Om åhörare stör mötet kan ordföranden visa ut dem från salen.

Ärenden – från förslag till beslut

Ett ärende kan komma till kommunfullmäktige på flera sätt:

  • En nämnd kan skicka ett ärende till fullmäktige
  • En ledamot i fullmäktige kan skriva en motion (förslag)
  • En kommuninvånare kan lämna ett medborgarförslag

Innan beslut kan fattas måste ärendena förberedas för beslut, så kallad beredning. Kommunfullmäktige fördelar därför ärenden, motioner och medborgarförslag till berörda nämnder. Alla ärenden som fullmäktige, styrelse eller nämnd beslutar om står med på ärendelistan som skickas ut i förväg till ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse eller nämnd. Ärendelistan finns även tillgänglig här på hemsidan inför sammanträdet.

Sammanträdets gång

Sammanträdet inleds med ett upprop som konstaterar vilka ledamöter som är frånvarande och vilka ersättare som ska tjänstgöra. Det finns regler för i vilken ordning ersättarna går in.

Ordföranden avgör i vilken ordning olika förslag ska ställas mot varandra. Ledamöterna röstar genom att ropa "ja" eller "nej". Ordföranden avgör vilket förslag som har flest ja-rop. Om någon ledamot begär votering ska rösterna räknas.

Fullmäktige kan välja att återremittera eller bordlägga ett ärende. Återremiss innebär att ärendet ska utredas på nytt. Bordläggning innebär att samma beslutsunderlag kommer upp igen på nästa möte. För återremiss eller bordläggning räcker att en tredjedel av ledamöterna vill det.

Att överklaga

Kommunfullmäktiges beslut kan bara upphävas av domstol och om någon överklagar beslutet. Alla invånare i kommunen har rätt att överklaga. Fullmäktiges beslut överklagas hos förvaltningsrätten som kan upphäva fullmäktiges beslut, men inte ersätta det med ett annat.

Ett beslut kan endast överklagas på formella grunder:

  • Det inte har skett på rätt sätt, "i laga ordning"
  • Det gäller något som kommunen inte kan besluta om
  • Fullmäktige har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot någon lag

Publicerad av: Marks kommun