Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Kommunrevision

Senast uppdaterad den 7 maj 2019

Revisorerna har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Arbetet regleras i 12 kap kommunallagen. För det årliga revisionsarbetet antar revisorerna en revisionsplan.

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Lagstiftaren definierar detta som ”att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverat med hänsyn till väsentlighet och risk”.

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett sex revisorer, vilka självständigt fullgör sitt uppdrag. I förtroendemannaregistret hittar du namnen på revisorerna. Som sakkunniga biträden används personal från revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Publicerad av: Marks kommun