Nämnder

Senast uppdaterad den 10 januari 2024

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom deras område bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Nämnderna ansvarar för och sköter olika verksamhetsområden inom kommunen. Nämnderna svarar dels för de uppgifter som enligt olika lagar  ligger på kommunerna (socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och många andra lagar). Till detta kommer frivilliga uppgifter till exempel inom kultur- och fritidsområdet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamheter bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt. Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Publicerad av: Marks kommun