Kommunstyrelsen

Senast uppdaterad den 5 augusti 2022

Kommunstyrelsens uppgift

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver och att ta ansvar för kommunens ekonomi. Det är kommunstyrelsen som lägger förslag till budget för nästkommande budgetår och leder budgetarbetet.

Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som fullmäktige ska besluta om, förutom valärenden. Den har också övergripande ansvar för att besluten verkställs. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering.

Antalet förtroendevalda och deras position i kommunstyrelsen avgörs av hur många mandat respektive parti har fått i kommunfullmäktige, vilket avgörs i kommunalvalet. Alltså är det vi kommunmedborgare som indirekt beslutar om kommunstyrelsens sammansättning.

De leder kommunstyrelsen

Ordföranden i kommunstyrelsen heter Jessica Rodén (S) och vice ordföranden Tomas Johansson (M). Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och lika många ersättare.

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med styrning, ledning och övergripande frågor inom områden som kollektivtrafik, översiktsplanering, information, säkert, personal och ekonomi. Det är  kommunledningskontoret som genomför kommunstyrelsens beslut.

Publicerad av: Marks kommun