Kommunala pensionärsrådet

Senast uppdaterad den 10 oktober 2022

Kommunens pensionärsråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsföreningar i kommunen.

Pensionärsrådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Kommunens nämnder och styrelser skall informera rådet om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. Därvid skall synpunkter inhämtas från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.

Rådet skall medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.

Pensionärernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i kommunens verksamhet. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som berör äldres förhållanden i samhället. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer.

Rådet skall aktivt samla in synpunkter från samhällets äldre och därmed ge fler möjlighet till delaktighet i kommunens utveckling och rådets arbete.

Sammansättning

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Pensionärsorganisationerna representeras i rådet av fyra ordinarie ledamöter från PRO, två ordinarie ledamöter från SPF, en ordinarie ledamot från SKPF och en ordinarie ledamot från Sätila eller Hyssna pensionärsföreningar, samt ersättare för varje ordinarie ledamot. Kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande är ordförande respektive vice ordförande i rådet. Socialnämnden utser ledamot och ersättare som har mandat att representera nämnden. Mandatperioden är fyra år och överensstämmer med mandatperioden för de kommunala nämnderna.

Publicerad av: Marks kommun