Kommunala pensionärsrådet

Senast uppdaterad den 3 april 2023

Kommunens pensionärsråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsföreningar i kommunen.

Rådet är ett rådgivande organ som diskuterar olika frågor och utmaningar som allmänt berör äldre personer i Marks kommun och som är ställda av kommunens nämnder och styrelser eller som lyfts av pensionärsorganisationernas representanter i rådet.

 

Rådet ska genom representanterna från pensionärsorganisationerna aktivt samla in synpunkter från samhällets äldre och därmed ge fler möjlighet till delaktighet i kommunens utveckling och rådets arbete. Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för kommunens pensionärer. Kommunen ska samråda med rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag ska kunna påverka ärendets handläggning i kommunen. Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Rådet ska medverka vid förberedelser av upphandlingar som berör äldre, inkluderat valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Representanterna från organisationerna ansvarar för att återföra vad som behandlats av pensionärsrådet till den organisation som de representerar.

Sammansättning

Pensionärsorganisationerna representeras i rådet av fyra ledamöter från PRO (Pensionärernas Riksorganisation), två ledamöter från SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund), två ledamöter från SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) och en ledamot från Sätila eller Hyssna pensionärsföreningar, samt ersättare för varje ledamot.

Kommunen representeras i rådet av omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande. Representanter från övriga styrelser och nämnder kan adjungeras till pensionärsrådet. Bland tjänstepersonerna deltar socialchefen.

 

Övriga tjänstepersoner deltar efter behov. Omsorgsnämndens ordförande är pensionärsrådets ordförande, med omsorgsnämndens vice ordförande som ersättare. Mandatperioden är fyra år och överensstämmer med mandatperioden för de kommunala nämnderna.

Publicerad av: Marks kommun