Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad den 10 januari 2024

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att se till att förmyndare för barn under 18 år och gode män eller förvaltare sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler.

Bland annat granskar överförmyndarnämnden den ekonomiska redovisning som gode män och förvaltare är skyldiga att lämna efter varje kalenderår. Även föräldrar är skyldiga att lämna in en årsräkning om ett barn har egendom värd mer än 8 basbelopp eller äger en fastighet.

Vid tillsynen skall överförmyndarnämnden särskilt se till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger skälig avkastning.

Verksamheten tillhör kommunens obligatoriska uppgifter. Socialnämnder och andra myndigheter är skyldiga att på begäran lämna ut de uppgifter som överförmyndarnämnden behöver för sin tillsynsverksamhet.

Personer verksamma under socialnämnden samt vissa landstingsanställda är skyldiga att anmäla om de uppmärksammar att en enskild person har behov av stöd av en god man eller en förvaltare. Beslut om godmanskap eller förvaltarskap fattas normalt av domstol.

Numera kan en person som har fyllt 18 år inte bli förklarad omyndig. Under vissa omständigheter kan förvaltarskap beslutas vilket helt eller delvis kan innebära en ”ekonomisk omyndigförklaring”.

Den som har god man har alltid rätt att efter egen förmåga och eget omdöme utföra alla rättshandlingar utan samtycke från god man eller överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

 

Ledamöter gemensam överförmyndarnämnd Falkenberg, Mark, Varberg:

Lars Fagerström   

(L) Ordförande Falkenberg
Annah Zander    (KD) 1:e vice ordförande Varberg
Paul Holmberg   (S) 2:e vice ordförande  Mark
Micheline Atallah Chahoud    (C) Ledamot Falkenberg
Ann-Christine Rosengren    (S) Ledamot Varberg
Kerstin Weimman-Lindén  (M)  Ledamot Mark
Helena Enqvist    (S) Ersättare Falkenberg
Karin Nancke    (M) Ersättare Falkenberg
Tea Barkman    (M) Ersättare Varberg
Ulla Svensson    (S) Ersättare Varberg
Bengt Axbrink  (C)  Ersättare Mark
Siv Scarborough    (SD) Ersättare Mark

Publicerad av: Marks kommun