Kommunala funktionshinderrådet

Senast uppdaterad den 7 mars 2023

Rådet är ett rådgivande organ som diskuterar olika frågor och utmaningar som allmänt berör personer i Marks kommun med funktionsnedsättning och som är ställda av kommunens nämnder och styrelser eller som lyfts av de olika organisationernas representanter i rådet. Rådet ska genom representanterna från organisationerna som företräder personer med olika funktionsnedsättningar aktivt samla in synpunkter från personer med funktionsnedsättning och därmed ge fler möjlighet till delaktighet i kommunens utveckling och rådets arbete. Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska samråda med rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag ska kunna påverka ärendets handläggning i kommunen. Därigenom ges personer med funktionsnedsättning genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Representanterna från organisationerna ansvarar för att återföra vad som behandlats av funktionshinderrådet till den organisation som de representerar.

Sammansättning

Funktionshinderrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Funktionshinderrådet består av en ledamot och en ersättare från varje organisation som företräder personer med olika funktionsnedsättningar och som önskar bli representerad samt en ledamot från Funktionsrätt Mark. Kommunen representeras i rådet av socialnämndens ordförande och vice ordförande. Representanter från övriga styrelser och nämnder kan adjungeras till funktionshinderrådet. Bland tjänstepersonerna deltar socialchefen samt någon som är sakkunnig i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Övriga tjänstepersoner deltar efter behov. Socialnämndens ordförande är funktionshinderrådets ordförande, med socialnämndens vice ordförande som ersättare. Mandatperioden är fyra år och överensstämmer med mandatperioden för de kommunala nämnderna.

Under fliken "Ärendelistor och protokoll" i menyn till vänster hittar du även ärendelistor och protokoll som rör funktionshinderrådet.

Publicerad av: Marks kommun