Teknik- och servicenämnden

Senast uppdaterad den 20 februari 2024

Teknik- och servicenämnden bygger ut, driver och underhåller kommunens infrastruktur samt ger service till medborgare och övriga kommunala förvaltningar. För verksamheten ansvarar teknik- och serviceförvaltningen.

Ordföranden i teknik- och servicenämnden heter Bo Petersson (S) och vice ordföranden är Bo Kindström (SD).  Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.

Vatten- och avloppsförsörjning

För dig som har bostad inom kommunalt verksamhetsområde ska vi erbjuda ett bra dricksvatten och ta hand om ditt avloppsvatten. Nämnden ansvarar också för drift och underhåll av kommunens dricksvatten- och avloppsreningsverk och ledningssystem.

Avfallshantering

Vi ger dig ett system för insamling av hushållsavfall och slam på ett miljövänligt sätt.

Gator, vägar och parker

Vi ska erbjuda offentliga platser för dig att vistas på samt handlägga ärenden som rör enskild väghållning. Vi har också ett ansvar för att på kommunal mark underhålla, planera och utveckla grönområden, parker, torg, gator, vägar och gatubelysning.

Internservice

Den internservice som vi ansvarar för ger kommunens övriga verksamheter tjänster så att deras verksamhet underlättas till gagn för dig som bor i Mark. Exempel på tjänster är måltider, städning, lokaler och fordonsadminstration.

Publicerad av: Marks kommun