Medborgarförslag

Senast uppdaterad den 13 juli 2020

Är du folkbokförd i kommunen är du välkommen att lämna ett medborgarförslag - ett sätt att påverka.

Medborgarförslag

Om du vill förändra något i kommunen så är det medborgarförslag du ska lämna. Medborgarförslaget är medborgarens motsvarighet till politikernas motioner. Alla som är folkbokförda i kommunen oavsett ålder och medborgarskap har möjlighet att lämna in medborgarförslag till Marks kommun.

Medborgarförslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för (exempelvis vatten och avlopp, renhållning, skola, barnomsorg och äldreomsorg). Observera att föreningar och organisationer inte kan lämna medborgarförslag, utan endast privatpersoner.

Ett medborgarförslag väcks genom att det skickas till Marks kommun, 511 80 Kinna eller till ks@mark.se.

Så här enkelt kan du skriva ett medborgarförslag  

MEDBORGARFÖRSLAG

Jag föreslår att Marks kommun beslutar att:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

Ort och datum:

Egenhändig underskrift (behövs inte vid e-post)

Att tänka på 

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och du måste ange ditt namn, din adress och telefonnummer. Skriv förslaget så enkelt och tydligt så att det klart framgår vad förslaget gäller. Du får inte ta upp mer än ett ämne per medborgarförslag. Om du har många förslag lämnar du ett (1) förslag för varje ärende. Du får alltså lämna in flera medborgarförslag samtidigt.  Ett medborgarförslag får inte heller innehålla förslag som har med myndighetsutövning mot enskilda personer att göra, till exempel socialbidrag och bygglov.

När medborgarförslaget skickats in anmäls det till kommunfullmäktige och du får därefter besked om ärendets fortsatta gång och om kommunfullmäktige eller någon av nämnderna i kommunen kommer att besluta i ärendet. Medborgarförslag besvaras alltid genom ett politiskt beslut och Marks kommun har som målsättning att det ska kunna ske inom ett år från att förslaget lämnades in.

Alla inkomna förslag är allmänna handlingar och offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av förslaget.

Publicerad av: Marks kommun