Styrning

Senast uppdaterad den 27 juni 2017

Styrning handlar i grunden om vilken omfattning, inriktning och kvalitet som kommunens olika verksamheter ska ha. Allt detta tydliggörs i budgeten.

Kommunens budget är det viktigaste styrdokumentet och beslutas av kommunfullmäktige i slutet av november varje år. Innan dess har det skett ett omfattande arbete. Nämnder och styrelser har under året tagit fram förslag som sedan bearbetats av budgetberedningen i en process under hösten.

Styrmodell

För att fastslå och tydliggöra styrningen av kommunens verksamheter har kommunfullmäktige antagit ett styrsystem för Marks kommun. Styrsystemet innehåller bland annat kommunens styrformer, ansvarsfördelning och roller samt hur budgetprocessen ska gå till.

Publicerad av: Marks kommun