Kommunkompassen

Bild på hand som håller i en kompass ute i naturen.

Foto: Mostphotos

Senast uppdaterad den 29 juni 2022

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av en kommuns sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv.

Frågeställningarna omfattar både ett strategiskt och operativt perspektiv med fokus på uppföljning och effekt/resultat.

Verktyget togs ursprungligen fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund (KS) i Norge. Verktyget används idag i både Norge och Sverige. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använder Kommunkompassen sedan år 2002.

Kompassen utvärderar kommunen

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik

 • Demokratiaktör (transparens, medborgardialog, politisk styrning, m.m.)
 • Samhällsbyggare
 • Välfärdaktör (kundens/brukarens fokus, effektivitet, styrning/uppföljning, m.m.)
 • Arbetsgivare (ledar-/medarbetarskap, kreativitet, kultur, kompetens, m.m.)

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar.

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor:

 • Intervjuer
 • Kommunens styrdokument
 • Kommunens hemsida och sociala medier

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett stort antal frågor belyses. Bedömningen görs med fokus på politisk styrning, en sammanhållen koncern, en hållbar utveckling och medborgar- respektive brukarorientering. Uppföljning, effekter/resultat och utveckling är också viktiga bedömningsparametrar.

De åtta huvudområdena är:

 1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
 2. Samhällsutveckling
 3. Styrning och kontroll
 4. Effektivitet
 5. Brukarens fokus
 6. Kvalitetsutveckling
 7. Arbetsliv
 8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Kompassen ger värdefull information

En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som resultat värdefull information om både styrkor och förbättringsområden. Till utpekade förbättringsområden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. Många kommuner väljer sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade.

Kommunkompassens rapport för 2022 i sin helhet hittar du nedan.

Publicerad av: Marks kommun