Resultat och jämförelser

Senast uppdaterad den 28 juni 2022

För att utveckla och förbättra kommunens olika verksamheter och den service som vi erbjuder kommuninvånarna, måste vi i kommunen utvärdera våra verksamheter på olika sätt.

 Ett antal olika undersökningar och mätningar görs för att vi ska kunna hitta brister och se de områden där vi är duktiga.

Att jämföra Marks kommuns resultat med andra kommuner är också en viktig del av vårt utvecklingsarbete.

På dessa sidor kommer vi att publicera de jämförelser och mätningar som kommunen och andra aktörer genomför.

Kommunernas Kvalitet i Korthet (dokument nedan)

Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK, har pågått sedan 2006 och omkring 260 kommuner deltar. Syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial för förtroendevalda och KKiK har ett politiskt ägarskap. Nyckeltalen ska belysa kvalitet och kostnader i välfärdsuppdraget samt samhällsutveckling.

På SKR:s webbplats finns mer information om undersökningen Kommunens kvalitet i korthet: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK | SKR

Nyckeltal för effektivitet -verksamheters (dokument nedan)

RKA, rådet för främjande av kommunala analyser, lanserade under 2020 en nyckeltalssamling som ger möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet i kommuner. Nyckeltalen återspeglar såväl kvalitet som kostnader och volymer inom några av kommunens verksamhetsområden. 

Nyckeltal för Agenda 2030 för Marks kommun (dokument nedan)

I databasen kolada.se finns nyckeltal som är framtagna för att mäta målen i Agenda 2030. Här kan kommuner och regioner se hur man ligger till i förhållande till övriga kommuner/regioner i landet samt hur utvecklingen har sett ut över tid på nyckeltalsnivå. 

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats:

https://skr.se/skr/tjanster/statistik/agenda2030.34495.html

Nulägesanalys Agenda 2030

Agenda 2030 - Marks kommun

Medborgarundersökning

Medborgare nöjda med skolan i Mark - Marks kommun

Brukarundersökningar inom stöd och omsorg

Brukarundersökningar - Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun