Avgifter för livsmedelskontroll

Senast uppdaterad den 18 december 2020

Alla livsmedelsverksamheter i Sverige betalar en årlig avgift för livsmedelskontroll. I Marks kommun är det miljöenheten som kontrollerar att den mat som säljs och serveras är säker att äta och att det finns korrekt information på plats. Här kan du läsa mer om livsmedelstaxan och få hjälp att räkna fram din årsavgift.

För miljöenhetens kontrollarbete betalar du med en livsmedelsverksamhet en årlig avgift. Storleken på livsmedelstaxan varierar med riskerna i din verksamhet och kan bestå av tre delar:
• Registreringsavgift
Kostnaden för att registrera en livsmedelsanläggning är 1 550  kronor under 2021. Detta är en engångsavgift som du betalar mot faktura efter avslutad handläggning. Om du använder vatten från en egen brunn så räknas den i de flesta fall som en egen anläggning, en så kallad dricksvattenanläggning. Och denna måste du registrera separat.

• Årlig kontrollavgift
När du startat din livsmedelsverksamhet kontrollerar vi på miljöenheten att lokalen och verksamheten uppfyller såväl lagstiftningens krav som att hygienrutinerna fungerar tillfredsställande. Tiden som behövs för kontrollarbetet baseras på riskklassningen av din verksamhet. Under 2021 betalar du 1 550 kronor per kontrolltimma och fakturan skickas ut i början av det nya kalenderåret. Glöm inte att en dricksvattenanläggning hanteras som en egen verksamhet och får därför en egen riskklassning och en separat årlig kontrollavgift.

• Avgift för extra kontroll
Den här avgiften blir aktuell om det finns brister i din verksamhet som kräver ytterligare inspektioner för att säkerställa att felen åtgärdats. Tiden för dessa kontroller ingår inte i årsavgiften utan finansieras genom timavgift, som ligger på 1 550 kronor per timma under 2021. Avgift för extra kontroll kan även bli aktuell vid klagomål eller vid konstaterade matförgiftningar.

Avgifterna ovan finansierar kommunens livsmedelskontroll, som bedrivs utifrån livsmedelslagen. Taxan i sig regleras av kommunfullmäktige med hjälp av underlag från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Hur risklassas livsmedelverksamheter?

Riskklassningen baseras på de uppgifter som lämnas in i samband med att en verksamhet registreras – därför är det viktigt att du meddelar oss på miljöenheten om din verksamhet förändras.
I ditt avgiftsbeslut finner du din riskklassning. Klassningen baseras på tre olika delar och speglar vilken typ av verksamhet du driver samt hur just din livsmedelshantering ser ut:
• Riskdelen
Här tittar vi på vilka livsmedel du hanterar och hur hanteringen går till. Att laga mat av rått kött innebär en större risk än att värma upp färdiga rätter. Verksamhetens storlek har också betydelse. En stor butik med olika avdelningar där många personer hanterar livsmedel innebär en högre risk än en liten godisbutik med en anställd. Om du lagar mat till känsliga personer, som förskolebarn eller äldre, innebär det också en högre risk. Och ju fler risker som finns, desto större är behovet av kontroller. Riskklassen visas med en siffra ifrån 1-8, där 8 är lägst risk.

• Informationsdelen
Här kontrollerar vi att dina kunder får rätt information och att de inte blir lurade eller vilseledda. Om du gör egna etiketter eller utformar egna menyer och matsedlar måste vi ha mer tid för att kontrollera informationen, något som ger ett så kallat kontrolltidstillägg.

• Erfarenhetsdelen
Den här delen baseras på vår erfarenhet av hur bra du hanterar dina risker. Om vi ser att du tar hand om riskerna på ett säkert sätt har du en möjlighet att få mindre kontrolltid. Bedömer vi däremot att hanteringen i din verksamhet inte är säker så kan behovet av kontroller öka. Erfarenhetsklassen visas med en bokstav, A till C, där A betyder lägre avgift än C. De flesta verksamheter har erfarenhetsklass B.
Din kontrollavgift visar med andra ord på din verksamhets storlek/omfattning, dina mikrobiologiska risker, om du vänder sig till känsliga konsumentgrupper (barn, äldre), hur stort ansvar du tar för märkning och information, hur verksamheten sköts och så vidare.

Så här beräknar du din årliga kontrollavgift

För att beräkna din livsmedelstaxa börjar du med att titta i ditt avgiftsbeslut, där framgår vilka kriterier som ligger till grund för din avgift. Utifrån kriterierna placeras din verksamhet i en riskklass som tillsammans med eventuella tidstillägg avgör hur många kontrolltimmar just din verksamhet behöver och därmed hur hög din kontrollavgift blir.
Här kan du själv räkna fram din kontrollavgift. Börja skriva ner vilka riskpoäng din verksamhet tilldelas i steg 1-3, i steg 4 får du med hjälp av tabellen fram kontrolltiden för din verksamhet. I steg 6-7 får du ett eventuellt tidspåslag/-avdrag och i steg 7 kan du slutligen räkna fram din årliga kontrollavgift.

Steg 1 | Riskfaktor: Livsmedelshantering 

Risk  Exempel  Poäng
Högrisk  - Tillagning av maträtter från rått kött, grillning av kyckling, tillagning av kebab eller pizza med köttfärs, tillagning av kalvdans, pannkakor, ostkaka från opastöriserad mjölk.
- Nedkylning efter tillagning.
45
Mellanrisk  - Tillverkning av sallad, uppskärning av grönsaker.
- Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, smörgåstårtor, gräddtårtor.
- Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi, gräddning av pannkakor eller våfflor, baserade på pulver och/eller pastöriserad mjölk, skivning av skinka, bitning av ost.
- Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs.
- Återuppvärmning med efterföljande servering.
- Varmhållning med efterföljande servering, transport av varmhållna livsmedel för konsumtion på annan plats än där de tillagats, tillagning i centralkök följt av varmhållen transport till serveringskök.
35
Låg risk  - Försäljning av kylda livsmedel.
- Försäljning av mjukglass eller kulglass.
15
Mycket låg risk  - Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor.
- Försäljning av frukt, grönsaker eller godis.
- Försäljning av förpackad glass.
- Uppvärmning av frysta pizzabitar för direkt försäljning.
5

 

Steg 2 | Riskfaktor: Produktionsstorlek

Storlek 

Konsumenter/portioner
per dag (restaurang, café mm)

Antal sysselsatta
årsarbetskrafter

(detaljhandel)

Utgående ton per år
(produktionsanläggning)

Distribuerat dricksvatten
m3 per dygn (vattenverk)

Poäng
 a) Mycket stor  > 250 000  -  -  > 100 000  55
 b) Stor  > 25 000 – 250 000  > 30  > 30  > 10 000 – 100 000  45
 c) Mellan  > 2 500 – 25 000  >10 – 30  >10 – 30  > 1 000 – 10 000  35
 d) Liten  > 250 – 2 500  >3 – 10  >3 – 10  > 100 – 1 000  25
 e) Mycket liten  (I)  > 80 – 250  >2 – 3  >2 – 3  > 10 – 100  15
 f) Mycket liten (II)  > 25 – 80  >1 – 2  >1 – 2  -  10
 g) Ytterst liten  ≤ 25  ≤ 1  ≤ 1  ≤ 10  5

/Tabelltext/ Indelningen ovan varierar med verksamhetstypen: Har du en restaurang eller ett café, räknas antalet portioner per dag (utslaget på ett år). Har du en butik, räknas antalet anställda årsarbetskrafter som arbetar med den högsta riskklassen. Om du har en produktionsanläggning räknas antalet ton utgående produkter per år. Har du en dricksvattenanläggning räknas kubikmeterproducerad eller -distribuerad mängd dricksvatten per dygn.


Steg 3 | Riskfaktor: Konsumentgrupp
Extra riskpoäng (10 p) tilldelas anläggningar som producerar livsmedel till känsliga konsumentgrupper:
 Personer med nedsatt immunförsvar (exempelvis patienter på sjukhus, personer boende i äldreboende, gravida).
 Barn under fem år.
 Personer med livsmedelsrelaterad allergi och eller annan överkänslighet mot livsmedel (restauranger som tillverkar enstaka portioner till gäster med allergier räknas inte).


Steg 4 | Riskmodul: Fördelning av riskpoäng
Summera poängen du tilldelades i steg 1-3. I tabellen nedan kan du omvandla dina poäng till antalet kontrolltimmar som just din verksamhet behöver:

Riskklass Riskpoäng Kontrolltimmar
1 ≥100 26
2 90 20
3 80 14
4 70 10
5 60 – 65 6
6 55 4
7 35-50 2
8 ≤30 1


Steg 5 | Informationsmodul: Eventuellt kontrolltidstillägg

Orsak till kontroll av anläggningen

Storlek

Kontrolltidstillägg (timmar)

Exempel

Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel

a - mycket stor

b - stor

8

• Industri utan huvudkontor

• Importör som översätter märkning

• Butik med egen tillverkning (t.ex. matlådor)

 

c - mellan

d - liten

6

e - mycket liten (I)

f - mycket liten (II)

g - ytterst liten

2

Utformar märkning men märker/förpackar inte

Oberoende

0

• Huvudkontor

• Importörer som tar in färdigmärkta livsmedel

• Matmäklare

Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel

a - mycket stor

b - stor

4

• Legotillverkning av livsmedel på uppdrag av annan livsmedelsföretagare

• Livsmedelsföretagare som tillverkar ett livsmedel men som får färdigt märkningsunderlag från ett huvudkontor

• Butik med egen tillverkning men med centralt styrd märkning (grillad kyckling/bakeoff-bröd)

c - mellan

d - liten

3

e - mycket liten (I)

f - mycket liten (II)

g - ytterst liten

1

Utformar presentation men märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

1

• Fristående restauranger

• Cateringverksamhet

Utformar inte presentation och märker/förpackar inte

Oberoende

0

• Butik med enbart förpackade livsmedel

• Franchiserestauranger

• Skola med centralt framtagen matsedel

• Kyl- och fryshus

 

Steg 6. Erfarenhetsmodul
Om vi märker att du tar hand om riskerna i din verksamhet på ett säkert sätt kan vi minska kontrolltiden, är erfarenheten att du förbiser ditt ansvar behöver vi istället mer tid för våra kontroller:
A. Minskad kontroll i förhållande till normalläget
B. Normalläge
C. Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget

Erfarenhetsklass

A

B

C

Tidsfaktor

0,5

1

1,5


Steg 7 | Slutlig kontrolltid

För att räkna fram din årliga kontrollavgift lägger du nu ihop de timmar du fick fram i riskmodulen (steg 4) med ett eventuellt kontrolltidstillägg (steg 5), summan multiplicerar du med din tidsfaktor (steg 6), resultatet som du får fram är kontrolltiden för just din anläggning.
För att beräkna årsavgiften multiplicerar du slutligen din kontrolltid med aktuell timtaxa, 1 550 kronor för 2021.

Räkneexempel, restaurang:
1. 45 riskpoäng för Hög risk (beredning av rått kött, nedkylning).
2. 10 riskpoäng för Mycket liten storlek (25-80 portioner per dag).
3. 0 riskpoäng eftersom det i första hand inte serveras mat till känslig konsumentgrupp
4. Efter att ha lagt ihop riskpoängen blir det totalt 55 riskpoäng som innebär Riskklass 6, det vill säga 4 kontrolltimmar per år.
5. Informationsmodulen ger 1 timme i kontrolltidstillägg eftersom det finns en meny.
6. Verksamheten kräver ingen extra kontroll eftersom riskerna hanteras normalt.

Totalt blir det 5 kontrolltimmar/år vilket innebär en årlig kontrollavgift på 5 timmar x 1 550 kronor = 7750 kronor.

Mer information

Klicka på länken under dokument nedan på sidan för mer information om taxan för livsmedelskontroll.

Under Relaterade länkar här nedan hittar du mer information hos Sveriges Riksdag samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakt

Om har några frågor som rör livsmedelstaxan är du alltid välkommen att höra av dig till oss på miljöenheten, 0320-21 70 00, mellan 8-16 (lunchstängt 12-13).

Publicerad av: Marks kommun