Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Senast uppdaterad den 22 januari 2021

Miljöbalken värnar om vår hälsa såväl som om vår natur. En del i lagen är arbetet med prövning och tillsyn av olika verksamheter, ett arbete som delvis finansieras med avgifter enligt miljöbalkstaxan. I Marks kommun är det vi på miljöenheten som utför kontrollerna. Här finner du mer information om vårt arbete och taxan.

Alla verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens tredje avdelning, betalar en årsavgift. I miljöprövningsförordningen finner du en lista med samtliga verksamheter som berörs samt vilken klassning de har: A, B eller C. A och B är tillståndspliktiga verksamheter och C har anmälningsplikt till oss på miljöenheten.

Vad påverkar klassningen? 

Klassningen av en verksamhet speglar dess typ samt dess miljö- och hälsorisker. Faktorer som påverkar riskerna är lokalisering (närhet till miljöer som kan bli störda), risk för markförorening, om särskilt farliga kemikalier används, om verksamheten är transportsintensiv och så vidare.

Hur räknar jag ut min avgift? 

Det är klassningen som ligger till grund för hur mycket tid vi på miljöenheten lägger på tillsyn och handläggning kring din verksamhet, det vill säga hur stor årsavgift du som fastighetsägare eller verksamhetsansvarig får betala. Vilken klassning som gäller för ditt företag framgår i Taxan för prövning och grundtillsyn inom miljöbalkens område.

I vårt arbete ingår administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning med mera. Om det krävs ytterligare kontroller på grund av brister i verksamheten, eller om vi får in klagomål, så tar vi ut en timavgift för den extra tid som detta medför. Under 2021 debiterar vi 1100 kronor per nedlagd timma.

Har du några frågor om taxan? Du är alltid välkommen att kontakta oss på miljöenheten, 0320-21 70 00, mån-fre 8-16 (lunch 12-13).

Avgiftsexempel

En bensinstation som hanterar mer än 5000 m3 drivmedel per år är en anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen, 23 kap 2§ och har verksamhetskod 50.20-1. 

Samma kod återfinns i taxan under klassningskod (KK). I tabellen nedan framgår att denna typ av verksamhet hamnar i avgiftsklass 4 (AK):

Lagrum i MPF

VK/KK

IED

AK

PK

Beskrivning

23 kap 2 §

50.20-1

-

4

C

Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.

Alla verksamheter placeras i riskkolumn 0 till att börja med. Därefter görs en bedömning av olika riskfaktorer (lokalisering, markförorening, kemikalier, transporter etcetera).
I det här exemplet ligger verksamheten nära bostäder och det finns konstaterade markföroreningar på fastigheten. Detta ger två tilläggspoäng, vilket innebär en placering i riskkolumn 2.
Den totala tillsynstiden per år blir då 8 timmar. Med en timavgift på 1100 kronor innebär det att den årliga tillsynsavgiften blir 8800 kronor.

 


 

Riskkolumner

Avgiftsklass

A

B

0

1

2

3

4

5

6

1

T

T

T

T

2

3

4

5

6

2

T

T

2

3

4

5

6

7

8

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Taxans storlek och indexuppräkning

Taxan räknas årligen upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att spegla verksamhetens kostnadsutveckling. 
Taxan i sig har beslutats av kommunfullmäktige och baseras på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Mer information

Klicka på länken under dokument nedan på sidan för mer information om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2021.

Under Relaterade länkar här nedan hittar du mer information hos Sveriges Riksdag samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakt

Om har några frågor som rör miljöbalkstaxan är du alltid välkommen att höra av dig till oss på miljöenheten, 0320-21 70 00, mellan 8-16 (lunchstängt 12-13).

Publicerad av: Marks kommun