Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende

Senast uppdaterad den 7 mars 2024

En brukare som bor i eget boende betalar 267 kronor per timme för hemtjänst. Brukaren betalar för de timmar som hemtjänst är utfört, avgiften kan därmed variera mellan månaderna. Hemtjänst kan bestå av omvårdnad och/eller service. Observera att den brukare som endast har hemsjukvård betalar 378 kronor per månad.

Maxtaxa

Högsta avgift, maxtaxa, för år 2024 är 2 575 kr/månad. I maxtaxan ingår hemtjänst, ledsagning, hemsjukvård, hemsjukvård vid enstaka tillfälle, trygghetslarm, trygghetskamera, avlösning i hemmet, matdistributionsavgift, serviceavgift på vård- och omsorgsboende samt omsorgsavgift på korttid/växelvård/dagvård.

Tilläggstjänster/Extra service

Ledsagarservice

Som brukare betalar du per timme för ledsagarservice. Ledsagningsavgift tas ut för max tre timmar. Avgift 267 kronor per timma. Maximal avgift per månad är 801 kronor.

Trygghetslarm

Avgift 290 kronor per månad.    

Trygghetskamera

Avgift 267 kronor per månad.

Korttidsplats

En brukare betalar för en korttidsplats. I avgiften ingår omsorg, trygghetslarm och hemsjukvård. Kostnad för mat tillkommer. Serviceavgift korttid/växelvård 85 kr/dygn. Matkostnad korttid/växelvård 165 kr/dygn. 

Dagvård  

Du betalar en serviceavgift per dag. Kostnad för mat tillkommer. Serviceavgift dagvård 43 kr/dag. Matkostnad dagvård 83 kr/dag.  

Avgiftsreducering

Alla brukare inom vård och omsorg har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering. Detta gör du genom att fylla i blanketten Inkomstförfrågan som finns nedan. 

Frågor

Har du frågor om avgifterna, kontakta en av våra avgiftshandläggare. Se kontaktuppgifter nedan. 

Publicerad av: Marks kommun