Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Senast uppdaterad den 2 januari 2024

Miljöbalken värnar om vår hälsa såväl som om vår natur. En del i lagen är arbetet med prövning och tillsyn av olika verksamheter, ett arbete som delvis finansieras med avgifter enligt miljöbalkstaxan. I Marks kommun är det vi på miljöenheten som utför kontrollerna. Här finner du mer information om vårt arbete och taxan.

Avgiften för miljöskyddstillsynen tas ut med stöd av miljöbalkstaxan. Den har tagits fram med hjälp av en modell som utvecklats av SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och fastställs av kommunfullmäktige i Marks kommun. Avgiftsbeloppet styrs i huvudsak av den verksamhetsgrupp i taxan som din verksamhet klassats in i. Hur mycket timbaserad tillsyn miljöenheten behöver lägga på verksamheten under året påverkar också avgiftsbeloppet.

Taxor och avgifter

Miljöenheten bedriver tillsyn över verksamheter som kan påverka miljön och människors hälsa negativt. Exempel på detta är bensinstationer, hästgårdar och industrier. För mer information om miljöenhetens uppdrag, klicka här. Enligt lagstiftningen ska inte tillsynen vara skattefinansierad, utan det är den som miljöenheten bedriver tillsyn på som ska betala. Därför har kommunfullmäktige antagit en miljöbalkstaxa som används vid debitering av tillsyn. Taxan var fram till den 1 januari 2022 riskbaserad, men efter det datumet började en ny, behovsstyrd taxa gälla.

Den nya behovsstyrda taxemodellen är:

  • Gemensam: Den kopplar samman statlig och kommunal taxekonstruktion
  • Integrerad: Den tar ett helhetsgrepp och kopplar tillsynsplanering med finansiering
  • Lika: Det är tillsynsbehovet som styr, den likriktar och ger färre valmöjligheter
  • Lättanvänd: Den är i excel, följer statens angivna koder och kopplas till lagstiftningen
  • Annorlunda: Den innebär ett nytänk, är styrd, jämförbar och har viss flexibilitet.

För mer information om den nya behovsstyrda taxan, se Sveriges kommuner och regioner.

Förskottsbetalning för tillsyn

Alla tillstånds (A/B) - och anmälningspliktiga (C) verksamheter omfattas av en årlig avgift. Miljönämnden har även valt att ge förskottsbetalning till vissa grupper av miljöfarliga verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga (U). Det innebär att verksamheten betalar de timmar som handläggningen tar före tillsynen.

Att du som verksamhetsutövare betalar en årsavgift innebär inte att miljöförvaltningen besöker din verksamhet varje år, en verksamhet kan få tillsynsbesök upp emot vart tredje år.

Efterskottsbetalning vid tillsyn

Övriga verksamheter (U) och privatpersoner kommer få betala en avgift i efterskott för utfört tillsynsarbete. Det innebär att verksamheten efter tillsynen får ett avgiftsbeslut och en faktura på antalet timmar som handläggningen tog multiplicerat med timavgiften för innevarande år. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimmes handläggningstid.

Taxan är uppdelade i tre olika bilagor

Taxan har stark koppling till myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Taxan är uppbyggd med taxebestämmelser samt tre bilagor.

  • Bilaga 1 = Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn. Här finns avgiftsnivåer för privatpersoner eller verksamheter som exempelvis skickar in köldmedierapporter, anmäler om miljöfarlig verksamhet eller inrättar en avloppsanordning.
  • Bilaga 2 = Fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) för A, B, IUV, C och H. Här finns verksamhetsgrupper som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Observera att vissa verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga också kan omfattas av förskottsbetalning.
  • Bilaga 3 = Timavgifter (efterskottsbetalning) för U och UH. Här finns verksamhetskoder för de verksamheter som inte omfattas av tillstånds eller anmälningsplikt. 

Hur mycket jag ska betala för min verksamhet när ni har tillsyn?

Gå in i taxan, information om vilken verksamhetskod din verksamhet har finns i bilaga 2 och 3. 

I bilaga 2 hittar du din verksamhet under kolumnen "Beskrivning". När du hittat den verksamhetskod som bäst beskriver din verksamhet så ser du antalet timmar som du ska betala för under tredje kolumnen som heter ”Timmar”. Du tar antalet timmar och multiplicerar med det för året gällande taxebeloppet.

Om du har en mindre verksamhet så omfattas du troligen av bilaga 3. Här ser du en kort beskrivning under kolumnerna "Bransch" och "Verksamhet". Det står timavgift för samtliga verksamheter i bilaga 3 under kolumnen ”Avgift” vilket innebär att man betalar för den nedlagda tiden i efterskott. Inför varje tillsynsbesök kontaktas du och kan då få en uppskattning på hur lång tid tillsynen kommer ta. 

Hittar du inte din verksamhet i bilaga 2 eller 3 så är du välkommen att kontakta miljöenheten, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Taxans storlek och indexuppräkning

Taxan i sig har beslutats av kommunfullmäktige och baseras på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2024 debiterar vi 1 260 kronor per nedlagd timma. I vårt arbete ingår administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning med mera. Om det krävs ytterligare kontroller på grund av brister i verksamheten, eller om vi får in klagomål, så tar vi ut en timavgift för den extra tid som detta medför.

Taxan räknas årligen upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att spegla verksamhetens kostnadsutveckling.

Mer information

Klicka på länken under dokument nedan på sidan för mer information om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Under Relaterade länkar här nedan hittar du mer information hos Sveriges Riksdag samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakt

Om har några frågor som rör miljöbalkstaxan är du alltid välkommen att höra av dig till oss på miljöenheten, 0320-21 70 00, mellan 8-16 (lunchstängt 12-13).

Publicerad av: Marks kommun