VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Senast uppdaterad den 3 januari 2024

Din avgift för vatten- och avlopp (VA) består av olika delar. På den här sidan hittar du information om vilka de är och vad de kostar, samt vilka avgifter som tas ut för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp betalar en fast grundavgift, samt en rörlig del som täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening.

Det du betalar speglar med andra ord storleken på din fastighet och din vattenförbrukning.

Fast avgift 2024

Den fasta brukningsavgiften består av en avgift per fastighet och en avgift per lägenhet (bostadsenhet). Exempelvis så räknas en enfamiljsvilla som en lägenhet.

  • Den fasta grundavgiften är 3 630 kr/fastighet och år.
  • Lägenhetsavgiften för villor och hyreslägenheter är 955 kr/lägenhet och år.
  • För industrier, affärer med mera räknas den totala våningsytan (enligt bygglovshandlingarna) om till jämförbara lägenheter genom att våningsytan divideras med 150 kvadratmeter. Lägenhetsavgiften för verksamheter är 598 kr (exkl. moms)/ekvivalent lägenhet och år.

Rörlig avgift 2024

Den rörliga brukningsavgiften baseras på din vattenförbrukning samt på hur mycket dagvatten som omhändertas för din fastighet.

  • För vattenkonsumtion i Marks kommun betalar du 45 kr/m³ levererat vatten.
  • Dagvattenavgift delas upp i två delar som tillsammans blir 75,85 kr per 100 m² tomtyta:
  • Dagvatten gata: Avledning av dagvatten ifrån gator kostar 22,75 kr/100 m² tomtyta.
  • Dagvatten fastighet: Avledning av dagvatten ifrån fastighet kostar 53,10 kr/100 m² tomtyta.

Avgifter för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Hur mycket just du får betala beror på antalet ledningar som kopplas in, hur stor fastigheten är, hur många hus/bostadsenheter (så kallade lägenheter) som byggs samt ifall det handlar om bostadshus eller industri.

Enligt 2024 års VA-taxa är avgiften för att ansluta en enfamiljsvilla till samtliga VA-tjänster 277 372,50 kr.

Tillkommande lägenhet, lägenhetsavgift/bostadsenhet

Bygger du ett Attefallshus eller gör andra ändringar i antalet bostäder/bostadsenheter på din fastighet är du skyldig att anmäla det. Fastighetsägaren ska också betala en avgift för den tillkommande lägenheten/bostadsenheten. Det beror på att det sker en förändring av VA-förhållandet.

Avgiften baseras på den nytta fastigheten har av ledningsnätet. Om du till exempel bygger om din källare till en lägenhet räknas din villa som två lägenheter vilket gör att du behöver betala en tillkommande avgift.

Avgiften per lägenhet (bostadsenhet) enligt 2024 års VA-taxa, är 82 210 kronor inklusive moms för fastigheter med samtliga VA-tjänster.

Mer information finns i Marks kommuns ABVA och VA-taxa.

Mer information om kommunalt vatten och avlopp  

VA-avgifterna i sin helhet kan du läsa i filen "VA-taxa 2024" under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun