Ungdomsutvecklare

Senast uppdaterad den 17 november 2017

I Marks kommun finns fyra ungdomsutvecklare som har sitt kontor på Kunskapens Hus i Skene. I uppdraget ingår att arbeta förebyggande för att motverka att unga mellan 13-20 år hamnar i riskzon för kriminalitet, droger och utanförskap. Detta sker via samverkan med en rad aktörer, såväl inom kommunen som utanför.

Ungdomsutvecklarna samverkar med skolan, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, polisen, föräldrar med mera. Arbetet bedrivs dels uppsökande genom fältarbete såväl dagtid som kvällar och helger men också genom förfrågan från främst pedagoger och rektorer. Samarbetsövningar, information kring alkohol, tobak och droger samt föräldramöten är exempel på betydande inslag i det vardagliga arbetet.

Genom ett stort kontaktnät och utarbetad samverkan kan ungdomsutvecklarna snabbt fånga upp trender och fenomen när det gäller ungdomars vardag. Enskilt stöd till de unga ges men arbetet är också inriktat på att lotsa unga till andra aktörer i samhället där speciell kompetens finns.

Genom åren har stödet till föräldrar utökats och sker idag via särskilt utformade program anpassade efter ålder på barnen. Detta sker från år 7 på högstadiet upp till gymnasiet. 

Publicerad av: Marks kommun