Sidans innehåll

Föreningsarkiv i Marks kommun

Föreningsarkivet sköts från 2016 av Marks kommun som tar emot och förvarar föreningsmaterial för arkivering.

Föreningsarkivets uppgift är att kostnadsfritt tillvarata, arkivera och vårda material från föreningar inom Marks kommun. De kan vara av till exempel facklig, politisk, ideell, religiös eller kulturell natur samt ekonomiska föreningar. Även material från nedlagda föreningar inlämnas för arkivering.

Just nu saknar föreningsarkivet möjlighet att ta emot leveranser från föreningar men vi arbetar på en långsiktigt hållbar lösning. Under tiden kan kommunarkivets personal hjälpa till med råd och anvisningar samt svara på frågor.

Kontakta oss på mejladress: kommunarkiv@mark.se

Detta tar vi emot:

 • Protokoll: Inklusive sektions- och kommittéprotokoll, glöm inte ev. bilagor. (Underskrivna original.)
 • Verksamhetsberättelser: Tänk på att skriva med eventuella tävlingsresultat i verksamhetsberättelsen. (Underskrivna original)
 • Medlemsförteckningar och matriklar
 • Korrespondens: Inkomna brev och skrivelser direkt ställda till föreningen samt kopior av utgående skrivelser. Ekonomiska berättelser: Resultatrapporter, balansräkningar, budget.
  (Sätt inte i verifikationspärmen då är det risk att de gallras bort.)
 • Revisionsberättelser
 • Kassaböcker Huvudböcker, dagböcker, verifikationslistor.
 • Historiker och jubileumsskrifter
 • Foto och film: Från den egna föreningens verksamhet. Tänk att förse fotografierna med uppgifter om motiv, årtal och så vidare.
 • Klubbnålar och standar: Och andra föremål som speglar föreningens verksamhet, till exempel klubbnålar och logotyper.
 • Trycksaker: Som föreningen själv producerat, affischer, program, vishäften, broschyrer, föreningstidningar, inbjudningar och så vidare.
 • Tidningsurklipp: Om den egna föreningen. Notera dock att vi bara tar emot kopior av tidningsurklipp, om inget annat kommit överens om. Glöm inte förse kopiorna med datum och tidningens namn.
 • Kartor och ritningar: Detta är särskilt aktuellt för föreningar med egna fastigheter och anläggningar
 • Statistik, avtal och kontrakt
 • Handlingar rörande vissa ämnen: Exempelvis lönekort, anställningsbevis och handlingar rörande fastigheter, tävlingsverksamhet, utbildning och så vidare.

Detta ska föreningen själv rensa, eftersom det inte ska arkiveras och belasta utrymmet i vårt arkiv:

 • inkomna cirkulär från riks- och distriktsorganisationer (inte den till föreningen direkt ställda korrespondensen.)
 • trycksaker som ej är framtagna av den egna föreningen
 • kursanmälningar till egna kurser
 • rekvisitioner, frakt- och följesedlar
 • månads- och kvartalsrapporter (om sådant material finns i årsrapporten)
 • verifikationer (sparas av föreningen själva i tio år och kan därefter gallras)
 • dubbletter och kopior (om originalen finns.)
 • ej ifyllda blanketter och formulär
 • kladdar och minnesanteckningar
 • resultatlistor från andra föreningars tävlingar


Relaterade länkar

Om du som förening eller privatperson behöver vägledning kring hur du kan arbeta med dina samlingar så finns det bra information att hitta på Älvsborgsarkivets Förenings- och lokalhistorias webbplats.

Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Älvsborgsarkiv.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning