Sidans innehåll

Bidrag och stöd till föreningar

Föreningsbidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten samt folkhälsoinsatser i Marks kommun.

Föreningsverksamheten ska främja integration och mångfald. Bidragsansökningar till förmån för barn, ungdomar och äldre (65+) prioriteras.

Riktlinjer för stöd till ideellla föreningar gäller från och med den 1 januari 2024 och är giltiga fram till dess att kultur- och fritidsnämnden fattar nytt beslut om stöd till ideella föreningar.

Vilka krav ställs för att en förening ska vara bidragsberättigad?

Det finns vissa krav som en förening måste uppfylla om föreningen vill ha möjlighet att söka om stöd och bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Föreningen ska:

 • vara ideell
 • ha ett organisationsnummer
 • ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Marks kommun
 • vara öppen för alla
 • ha minst 15 registrerade och betalande medlemmar
 • ha antagit stadgar
 • ha stadgeenligt vald styrelse med funktionerna ordförande, kassör och sekreterare samt valda revisorer
 • hålla årsmöte där balans- och resultatrapport, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse godkänns och årligen inkomma med uppdaterade årsmöteshandlingar (signerat årsmötesprotokoll med namn och personnummer på firmatecknare, verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport samt signerad revisionsberättelse) till kultur- och fritidsförvaltningen
 • ha en uppdaterad medlemsförteckning
 • ta ut en medlemsavgift på minst 50 kronor och som är realistisk i
  förhållande till verksamhetens omfattning och syfte*
 • ha verksamhet som präglas av en demokratisk och jämställd inriktning
  samt aktivt motverka kränkningar och diskriminering
 • ge ledsagare till personer med funktionsnedsättning fri entré till arrangemang om föreningen får kommunalt stöd

All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger.

Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Här hittar du information och om hur du söker bidrag och stöd.

Riktlinjer för stöd till ideella föreningar Pdf, 586.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till studieförbund och SISU

För att vara ett bidragsberättigat studieförbund ska respektive studieförbunds riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. Bidrag till studieförbunden beslutas av kultur- och fritidsnämnden likaså bidrag till SISU Idrottsutbildarna.

Kontakta fritid och förening

Mejladress: forening@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen