Sidans innehåll

Behandling av personuppgifter

När du har kontakt med kommunen, till exempel när du skickar mejl, lämnar in en ansökan eller använder ett webbformulär lagras dina personuppgifter i syfte att handlägga och hantera ärendet. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi bevara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras.

Kommunen sköter samhällsfunktioner och vi behandlar ofta personuppgifter med den rättsliga grunden myndighetsutövning eller allmänt intresse. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, som exempelvis för att fullgöra ett avtal.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och dataskyddslagstiftningen reglerar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Respektive nämnd eller bolag i Marks kommun ansvarar för de personuppgifter de behandlar.

Marks kommun
Telefon: 0320-21 70 00
Mejladress: kontaktcenter@mark.se
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Dataskyddsombudet är ansvarig för att kontrollera att dataskyddslagstiftningen följs inom kommunen.
Dataskyddsombud
Telefon: Magnus Blomqvist: 0709-48 78 36
Telefon: Dan Bodin: 0709-48 73 31
Mejladress: dso@borasregionen.se

Beroende på ditt ärende kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med andra verksamheter inom kommunen eller med andra myndigheter, som exempelvis Försäkringskassan eller Skatteverket.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer som kommunen tar hjälp av och som då behandlar personuppgifter för kommunens räkning. Leverantörerna är då personuppgiftsbiträden och vi har då särskilt avtal med leverantören så att vi säkerställer att de behandlar personuppgifterna på ett korrekt sätt.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Om någon av våra leverantörer överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen sköter ditt ärende. Men kommunen styrs också av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Dina uppgifter får inte alltid raderas och kan ibland behöva sparas för all framtid. Respektive nämnd och bolag har en informationshanteringsplan som anger hur och när viss information ska gallras.

Du har rätt att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag som visar om du finns med i våra register och vad det står om dig. Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig har du rätt att begära rättelse.
Vil du begära ett registerutdrag kan du göra det via kontaktcenter@mark.se

Du kan bara få information om behandling av dina egna personuppgifter. Vårdnadshavare till minderåriga kan få ta del av uppgifter om barnet.

Registerutdraget skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress eller hämtas i receptionen. Meddela hur du vill ta del av informationen i samband med din begäran.

Du har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att begäran gjordes. Om det tar längre tid har kommunen en skyldighet att underrätta dig om detta innan en månad har passerat.

Om du återkommer för ytterligare kopior efter att du fått svar kommer avgift tas ut enligt kommunens beslutade taxa.

Rätt till radering, rätten att bli bortglömd

Om du begär att få dina personuppgifter raderade, kommer vi att undersöka om det är möjligt enligt gällande lagar. Det är viktigt att notera att denna rättighet har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning, eftersom många av behandlingarna av personuppgifterna grundas på lagliga krav för att utöva myndighetsuppgifter och för allmänhetens bästa. Offentlig förvaltning är också underlagd andra lagar, såsom arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen.

Rätt till ändring

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vissa registerlagstiftningar påverkar hur denna rättighet ska tillämpas, personuppgifter som behandlas i enlighet med viss lagstiftning får tillexempel endast justeras under vissa förutsättningar.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). Det betyder att du ska kunna få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss i ett sådant format att du kan använda dem på annat håll, till exempel en annan it-miljö. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Om du gör en invändning så måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre än dina intressen för att få fortsätta med behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

  • Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
  • Om du har gjort invändningar så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder din fråga.

Rätt att återkalla samtycke

När vi behandlar dina personuppgifter och inte har någon rättslig grund för att behandla dem mer än att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen, har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det betyder att vi fortsättningsvis inte får använda de personuppgifter du lämnade i ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar bara behandlingen av personuppgifter framåt i tiden, inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

Vill du göra någon av dina rättigheter gällande kan du kontakta kontaktcenter@mark.se

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Marks kommun hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål dit.

Integritetsskyddsmyndigheten | IMY Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident om någon obehörig får del av en personuppgift. En personuppgiftsincident ska vanligtvis anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten och det ska då ske inom 72 timmar från det den upptäcktes.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning