Sidans innehåll

Mobbning och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i våra förskolor och skolor. Förskolan och skolan har en skyldighet att se till att ingen blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Här finns information hur vi arbetar för att säkerställa det och vad du ska göra om du känner dig illa behandlad.

Anmäl det som hänt

Det är viktigt att förskolan eller skolan får kännedom om att det sker kränkningar. Om du upplever att du eller någon annan blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt, vill vi att du pratar med läraren eller någon annan vuxen på skolan om saken. Om det är en i personalen som utsätter dig för diskriminering, trakasserier eller kränkning så vänder du dig direkt till rektor på skolan. Det gäller även för dig som är vårdnadshavare och som upplever att ditt barn blir illa behandlat.

Kränkningar på nätet

Om du blir trakasserad eller kränkt på nätet:

  • prata med dina föräldrar
  • berätta för någon vuxen på skolan
  • anmäl sidan, här finns information om hur du gör:

På Integritetsskyddsmyndighetens webbsida kan du läsa mer om hur du kan hantera kränkningar på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolan kommer arbeta utifrån sin plan mot kränkande behandling om kränkningen på nätet har ett samband med vänskapsrelationerna i skolan att göra.

Skolan ska agera direkt

Så snart någon ur personalen får veta att en elev känner sig diskriminerad eller utsatt för trakasserier eller kränkande behandling ska skolan agera. Skolan ska då utreda vad som hänt och förhindra att kränkningarna fortsätter.

Är du inte nöjd med hur skolan hanterar det som hänt, kontaktar du den som är ansvarig för kommunens skolverksamhet, huvudmannen.

Plan mot kränkande behandling

Varje förskola och skola ska arbeta förbyggande för att förhindra att barn och elever känner sig illa behandlade. Alla verksamheter ska ha en plan mot kränkande behandling som tas fram varje år. Verksamheten kartlägger eventuella risker och bestämmer vad som behöver göras för att skapa trygghet för alla barn och elever. Planen följs upp och utvärderas när det blir dags att sammanställa nästa läsårs plan.

Vart kan jag vända mig om jag är missnöjd med skolans hantering?

Om du är missnöjd med personalens eller rektorns insats på förskolan eller skolan kan du vända dig direkt till huvudmannen, det vill säga barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun. Om du upplever att huvudmannen inte lyckas lösa problemet kan du kontakta barn- och elevombudet som ingår i Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen för att få hjälp.

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet har tillsyn och övervakar den del av skollagen som gäller kränkande behandling.

Med kränkande behandling avses vanligtvis behandling som är sårande eller förnedrande och som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningarna kan vara:

  • fysiska, till exempel att bli utsatt för slag och knuffar
  • verbala, till exempel att bli hotad eller kallad kränkande benämningar
  • psykosociala, till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning
  • text- och bildburna, till exempel klotter, lappar, sms eller sociala medier
  • materiella, till exempel punkterat däck, knäckt penna

Mer information om vad Barn- och elevombudet gör kan du läsa här . Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen arbetar med tillsyn, påverkan, utveckling och spridande av kunskap. DO ska främja lika rättigheter och möjligheter.

Med diskriminering menas när barn eller elev blir orättvist behandlad utifrån någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna: kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Mer information om vad Diskrimineringsombudsmannen gör kan du läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen