Sidans innehåll

Modersmålsundervisning

Undervisning i modersmål är ett ämne där eleven ges möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk.

Modersmålsundervisning erbjuds i årskurserna 1 till 9 och gymnasieskolan.

I Marks kommun erbjuds eleverna modersmålsundervisning i högst sju år av sin grundskoletid. För de nordiska språken och våra minoritetsspråk finns ingen tidsbegränsning. Modersmålsundervisning har stor betydelse för utvecklingen av ett barns identitet, begreppsutveckling och språk. Elever som pratar sitt modersmål lär sig också svenska lättare.

Läs vidare på Institutet för språk och folkminnen om undervisning i modersmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här skriver skolverket om modersmål. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modersmål bidrar till språkutveckling

Modersmål är ett eget ämne med en egen kursplan. Syftet med modersmålsundervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Eleven får möjlighet att fundera över och jämföra kultur och samhälle i det område där modersmålet talas med hur det är i Sverige.

Kunskaper i sitt modersmål ger eleven bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Ord och begrepp som eleven kan på sitt modersmål är lättare att överföra till svenska.

Alla medarbetare inom vår enhet brinner för att behålla elevens eget modersmål och den koppling som kan göras till svenska språket och samhället.

Vem har rätt att läsa ämnet modersmål?

Elever som har minst en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska som modersmål, kan ansöka om undervisning i detta språk. För att få läsa ämnet ska följande krav vara uppfyllda:

 • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet.
  Mer information om detta finns längre ned på sidan.
 • Eleven använder språket dagligen i hemmet
 • Det finns lärare med lämplig utbildning

Kommunen kommer, så långt det är möjligt att anordna modersmålsundervisning när det finns minst fem elever som önskar denna undervisning. Gäller inte minoritetsspråk, där det räcker med en elev som önskar läsa språket

Adopterade barn har också rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock ska eleven ha grundläggande kunskaper i språket

Det är rektor som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket och det krävs inte fem elever. Undervisning i dessa språk kan komma att ske delvis eller helt på distans.

Var och när är undervisningen?

Undervisningen är oftast i direkt anslutning till ordinarie skoldags slut. Undervisningen är ibland förlagd på annan skola än elevens ordinarie skola. Förekommer också att undervisning sker delvis eller helt på distans.

Anmälan och avanmälan för elever i grundskolan

Anmälan kan göras tidigast från det läsår eleven börjar i årskurs 1. Vårdnadshavare fyller i en ansökan om modersmål via nedanstående E-tjänst där det krävs bankid. Om du saknar bankid kan blankett begäras från skolans expedition eller klicka på “om du saknar bankid” och ladda ner blanketten.

För elever som deltar i modersmålsundervisning i grundskolan behöver ingen ny ansökan om modersmål göras för varje läsår. Eleverna är inskrivna i modersmålsundervisning till dess att eleven byter skolform eller avanmälan sker.

När elev tackat ja till att delta i modersmålsundervisning är det obligatoriskt att närvara. Om eleven vill sluta med modersmålsundervisning ska platsen sägas upp via samma e-tjänst. Vid hög frånvaro kan enheten för modersmål avsluta eleven.

Du ansöker och avanmäler till undervisning i modersmål via nedanstående e-tjänst.

Sista dag för anmälan med undervisningsstart nästkommande hösttermin är den 1 maj. Sista dag för anmälan med undervisningsstart på nästkommande vårtermin är den 16 november.

Modersmålsundervisning på gymnasiet

På gymnasienivå fokuserar modersmålsundervisningen på att stärka elevens språkliga färdigheter och kunskaper om modersmålet samt litteratur. Det krävs en ansökan från dig som elev för att delta i modersmålsundervisningen.

På Marks Gymnasieskola kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. För att få läsa modersmål behöver du som elev aktivt söka modersmålskurserna varje år även om du läst modersmål på grundskolan. Detta görs via blankett. Sista anmälningsdag för elever på Marks Gymnasieskola är den 1 september.

På denna blankett anmäler du dig till modersmålsundervisning på Marks Gymnasieskola.

Det finns tre kurser att välja mellan i ämnet modersmål. För att börja läsa första kursen Modersmål 1, behöver du ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 alternativt motsvarande kunskaper. Det är lärarna i modersmål som bedömer om du har dessa kunskaper.

Samtliga kurser är två terminer och lektionerna ligger först eller sist på skoldagen. Har du anmält dig till en kurs är sedan närvaro obligatorisk.

Kontakta enheten för modersmål

Enhetschef: Elin Sjödahl
Telefon: 0320-21 81 98
Mejladress. Elin.sjodahl@mark.se

T f enhetschef: Samuel Sneck
Telefon: 0320-21 75 86
Mejladress: samuel.sneck@mark.se

Grundläggande kunskaper i modersmål

För att beviljas modersmålsundervisning ska eleven ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Detta gäller dock ej nationella minoritetsspråken som har utökade rättigheter.

Lagen kräver att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet för att ha rätt att läsa ämnet modersmål i grundskolan. Modersmålslärare kommer därför kartlägga och bedöma elevens grundläggande kunskaper när ny elev börjar sin modersmålsundervisning. Läraren gör bedömningen men det formella beslutet om rätt till modersmål tas av enhetschef på modersmålsenheten på delegation av rektor.

I den grundläggande bedömningen ingår hörförståelse och förmåga till muntlig kommunikation. Kraven på elevens grundläggande förmåga ökar med ålder eftersom kraven i kursplanen ökar ju äldre barnet är. Se kursplan och kunskapskrav för modersmålsämnet på Skolverket.se

Årskurs 1–3

 • Eleven visar förståelse för korta enkla texter, instruktioner, samt elevnära ord och enkla fraser.
 • Eleven kommunicerar aktivt/passivt på modersmål på ett enkelt sätt.
 • Eleven deltar i/visar förståelse i elevnära samtal.
 • Eleven känner igen en del av språkets alfabet/tecken (nyanlända elever utan skolbakgrund undantas).

Årskurs 4–6

 • Eleven läser elevnära åldersanpassade texter på modersmålet (nyanlända elever utan skolbakgrund får texten uppläst).
 • Eleven visar förståelse för de lästa texterna genom att svara på frågor/ställa frågor till texten.
 • Eleven resonerar kring de lästa texterna om texternas budskap utifrån egna erfarenheter.
 • Eleven deltar i åldersanpassade samtal på ett enkelt sätt.
 • Eleven skriver enklare texter på modersmålet (nyanlända elever utan skolbakgrund skapar texter som läraren skriver ner).

Årkurs 7–9

 • Eleven läser åldersanpassade texter på modersmålet (nyanlända elever utan skolbakgrund får texten uppläst).
 • Eleven visar förståelsen av de lästa texterna genom att svara på frågor, samt ställa frågor utifrån texterna.
 • Eleven kan till viss del läsa mellan raderna.
 • Eleven deltar i åldersanpassade samtal.
 • Eleven skriver enklare, sammanhängande texter med anpassning till texttypernas typiska uppbyggnad på modersmålet (nyanlända elever utan skolbakgrund skapar texter som läraren skriver ner).

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen