Sidans innehåll

Politisk ordlista

De ord och uttryck som används i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och styrels är inte alltid så lätta att förstå. Vår ordlista kan göra det lättare att förstå politikernas språk.

A

Acklamation

Beslut som fattas utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej, och ordföranden bedömer vilka som är flest.

Ajournera (ajournering)

Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Aktiebolag

Bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter i kommunen som Mark Energi AB drivs i aktiebolagsform.

Allmän handling

En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda.

Arvode

Ekonomisk ersättning för utfört politiskt arbete.

Avslå (avslag)

Säga nej till det som föreslås i ett ärende.

B

Bereda

Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut.

Bifalla (bifall)

Godkänna, bevilja eller rösta ja.

Bordlägga (bordläggning)

Skjuta upp beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Budget

En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

D

Dagordning

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller ärendelista.

Delegera (delegering)

Överlåta arbete och beslut till någon annan.

Diarium

Fortlöpande förteckning över allmänna handlingar hos en myndighet. Det är här massmedierna hittar många av de kommunala nyheterna.

E

Ersättare

Person som ersätter en ordinarie ledamot. Inom bolagen kallas en ersättare för suppleant.

F

Fackman

Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Facknämnd

Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

Fråga

Fråga som en ledamot i fullmäktige ställer till ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller fullmäktigeberedning. Bara den som frågar och den som svarar får delta i debatten om frågan.

Föredragande

Den som presenterar ett ärende för en nämnd.

Föredragningslista

Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas dagordning eller ärendelista.

Förtroendevald

En person som har valts till ett politiskt uppdrag, i till exempel fullmäktige eller nämnd, antingen av väljarna i direkta val eller av en politisk församling.

Förvaltning

Det finns en förvaltning under varje nämnd och där arbetar tjänstepersoner och andra anställda. Förvaltningen har till uppdrag att ta fram underlag till och utföra de politiska besluten. Förvaltningen är opolitisk och arbetar oberoende av politisk majoritet.

G

Genmäle

Man begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

H

Handling

Handling är något som innehåller information av något slag. Det kan exempelvis vara skrift på ett papper, en ljudupptagning eller en datafil. När politikerna ska fatta beslut, har de en sammanställning av de handlingar som ärendet gäller.

Handläggare

Tjänsteperson som bereder och presenterar ett ärende och formulerar förslag till beslut.

Hemställa (hemställan)

Föreslå, med en ålderdomlig term.

I

Inkommen

En handling är inkommen – och därmed allmän – när den kommit till en myndighet eller till en politiker eller anställd vid myndigheten.

Interpellation

Fråga från ledamot i fullmäktige till ordförande eler vice ordförande i en nämnd eller fullmäktigeberedning för muntligt och skriftligt svar. Alla ledamöter får delta i debatten om en interpellation.

J

Justera (justering)

Skriva under ett protokoll för att intyga att sammanträdet och besluten är korrekt återgivna. Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en eller flera ledamöter som väljs vid varje sammanträde.

Jäv (jävig)

Jäv är när någon politiker eller anställd är personligen berörd av ett ärende eller det finns någon annan särskild omständighet som gör att personens opartiskhet kan ifrågasättas. Den som är jävig får inte besluta eller delta i handläggningen av ett ärende.

K

Kallelse

Inbjudan med information om tid och plats för ett möte.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag". Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Marks kommun.

Kommunstyrelse

Utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolagens verksamhet samt de kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kungörelse

Offentligt meddelande, tillkännagivande.

L

Ledamot

Vald ordinarie representant i till exempel kommunfullmäktiger, nämnd eller bolag.

M

Majoritet

Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mer än 50 % av ledamöterna (eller 50 % plus ordförandens utslagsröst) i fullmäktige eller i en nämnd.

Mandat

Uppdrag att för sitt partis räkning förfoga över en plats i exempelvis kommunfullmäktige.

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

N

Nominera (nominering)

Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag.

Nämnd

En nämnd består av ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive ansvarsområden och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Även kommunstyrelsen är en nämnd.

O

Offentlighetsprincipen

Principen att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Syftet är att ge insyn och möjlighet för allmänheten att kontrollera hur politiker och anställda sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. En demokratisk grundbult.

Opposition

Politiskt parti eller politiska partier som inte är i majoritet.

P

Presidium

Ordförande och en eller flera vice ordförande i fullmäktige eller en nämnd.

Proposition

Formellt förslag till beslut vid omröstning. Proposition är ett annat ord för förslag.

Propositionsordning

Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning.

Protokoll

Skriftlig redogörelse för vad som sker under ett sammanträde. Av protokollet ska framgå vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som behandlas och vilka som deltog i besluten.

Protokollsanteckning

En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan få antecknat till protokollet att denne inte deltar i ett beslut eller att man vill förklara sin ståndpunkt. En protokollsanteckning ska lämnas i samband med att ett ärende avgörs och senast innan mötet är slut.

Promemoria (pm)

En kortfattad redogörelse eller ett kortfattat direktiv.

R

Remiss

Ett ärende skickas på remiss för att nämnder eller andra berörda ska få lämna sina synpunkter innan ärendet tas upp för beslut.

Reservation

En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut, muntligt eller skriftligt, för att markera att ledamoten ogillar beslutet. Bara de som deltagit i beslutet kan reservera sig och reservationen ska lämnas innan mötet är slut. Den som avstår från att delta i beslutet kan inte reservera sig.

S

Sekretess

Vissa uppgifter eller handlingar är hemliga, till exempel för att skydda en enskild person eller företag. Det är förbjudet att lämna ut eller på annat sätt avslöja uppgifter som omfattas av sekretess. Vad som kan omfattas av sekretess följer av vad som anges i offentlighets- och sekretesslagen.

Skrivelse

Brev till exempelvis annan myndighet med redovisning av åtgärder eller uppfattning.

Styrelse

I kommunen finns kommunstyrelsen, se kommunstyrelse. Även ledningen för ett bolag är en styrelse.

Suppleant

Person som ersätter en ordinarie ledamot i en bolagsstyrelse när hen är frånvarande.

Särskilt yttrande

Se protokollsanteckning.

T

Tilläggsyrkande

Tillägg till beslutsförslag.

Tjänsteperson

En person som är anställd på förvaltningen för att till exempel ta fram underlag till kommunfullmäktige eller nämnderna och verkställa de politiska besluten.

U

Upprättad handling

En handling är upprättad – och därmed allmän – när den har skickats från en myndighet, justerats eller på annat sätt färdigställts hos myndigheten.

Utskott

En mindre grupp förtroendevalda som bereder ärenden inför beslut i nämnden

V

Votera (votering)

Rösta om något.

Y

Yttrande

Skrivelse med synpunkter i ett ärende.

Å

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende till tidigare instans för komplettering eller fortsatt beredning.

Ä

Ärende

Sakfråga som fullmäktige, styrelse, nämnd eller förvaltning ska behandla.

Ärendelista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller dagordning.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning