Kommunens organisation

Marks kommun styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande organ.

  • Mark är en av Sveriges 290 kommuner. En kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns lokalt där vi bor.

  • Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen. Här avgörs alla viktiga frågor som påverkar Mark och dess invånare.

  • Marks kommun har två förtroendevalda kommunalråd som leder det kommunala arbetet.

  • Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom deras område följer de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

  • De rådgivande organen är ett sätt för kommunen att kommunicera och samverka med olika grupper av brukare.

  • I Mark finns fyra kommunala bolag, i dessa bolag är kommunen ägare till 100 procent och är en del av koncernen Marks kommun.

  • Revisorerna har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och nämnderna.

  • Förvaltningarna bereder ärenden och utför det arbete som nämnderna har beslutat om.