Sidans innehåll

Avgift för förskola och fritidshem

Som vårdnadshavare prenumererar du på en plats i förskola eller fritidshem och betalar avgift för årets alla månader. Du betalar en viss procent av hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

 • Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum.
 • Avgiften betalas så länge barnet har en plats – även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden.
 • Avgift betalas för varje månad under året.
 • Avgiften gäller innevarande månad.
 • Fakturan skickas till det hushåll där barnet är folkbokfört.

Om inkomstuppgift inte lämnas in får man betala enligt maxtaxan.

Vad kostar en plats i förskola och fritidshem?

Avgiften räknas ut efter hushållets gemensamma inkomster före skatt och kan inte överskrida ett visst belopp. Det kallas maxtaxa. Du betalar för högst tre barn sammanlagt i förskola och fritidshem. Från och med fjärde barnet betalas ingen avgift. Lämnas ingen inkomstuppgift får man betala maxtaxa vilket är samma som högsta avgift.

Barn 1 räknas som familjens yngsta barn.

Procenten räknas på hushållets sammanlagda beskattningsbara inkomster.

Barn 1 till 2 år

 

Procent (%)

Avgiftstak

Barn 1

3,00 %

1 688 kronor

Barn 2

2,00 %

1 125 kronor

Barn 3

1,00 %

563 kronor

Barn 3 till 5 år som är på förskolan mer än 15 timmar per vecka

Betalas från september det år barnet fyller 3 år.


Procent (%)

Avgiftstak

Barn 1

2,25%

1 266 kronor

Barn 2

1,55 %

872 kronor

Barn 3

0,80 %

450 kronor

Barn 3 till 5 år som är på förskolan 0 till 15 timmar per vecka

Betalas från september det år barnet fyller 3 år.


Procent (%)
september till maj

Procent (%)
juni till augusti

Avgiftstak

Barn 1

0,00 %

1,50 %

844 kronor

Barn 2

0,00 %

1,00 %

563 kronor

Barn 3

0,00 %

0,00 %

281 kronor

Fritidshem barn 6 till 13 år

Från augusti det år barnet fyller 6 år.


Procent (%)

Avgiftstak

Barn 1

2,00 %

1 125 kronor

Barn 2

1,00 %

563 kronor

Barn 3

1,00 %

563 kronor

För barn som enbart har omsorg på lovdagar betalas 100 kronor per dag.

Avgiftsfri allmän förskola från 3 år

Alla barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka (525 timmar per år) från hösten det år de fyller tre år. Det kallas den allmänna förskolan och är utan avgift. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider Det innebär att samtliga lov och ledigheter för grundskolan också gäller för den avgiftsfria allmänna förskolan. De barn som är tre till fem år och har en plats med mer än 15 timmar på förskolan får lägre avgift under samma tid, vilket är från september månad till och med maj månad.

Här finns läsårstider för Marks kommun där det framgår skolårets skoldagar och lovdagar.

Vad innebär maxtaxa?

Maxtaxa innebär att det finns en högsta avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Varje år räknas denna maxtaxa upp med ett index. Om du inte lämnar uppgift om din inkomst får du betala maxtaxans högsta avgift tills dess att ny inkomstuppgift lämnats in.

Vilka inkomster ska ingå vid beräkning av hushållets sammanlagda inkomster?

Avgiften kan beräknas på en ensam vårdnadshavares inkomst, eller på två gifta eller sammanboende vårdnadshavares inkomster eller familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som inte är vårdnadshavare räknas hushållets sammanlagda inkomster som grund för avgiften.

Vad ingår i avgiftsgrundande inkomst?

 • inkomst av tjänst, rörelse, kapital och annan förvärvsinkomst
 • arvode
 • sjukpenning, föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag (ej CSN)
 • vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran.

Förändring av inkomstuppgift via E-tjänsten måste ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den sista dagen i en månad för att gälla för nästkommande månad. Pappersblankett lämnar du in senast den 25:e månaden innan ändringen ska gälla.

Marks kommun kan ompröva avgiftsbeslut efter kontroll av uppgifter hos Skatteverket.

Avgift betalas för årets alla månader

Du börjar betala avgift för din plats när barnet börjar inskolning i verksamheten och betalar för platsen under årets alla 12 månader. Det vill säga även under sjukdom eller vid semester och annan ledighet samt när din ordinarie förskola eller fritidshem är stängd för planering eller under sommaren. Du betalar även under 30 dagar från det du sagt upp platsen.

Inkomstkontroll för att se att avgiften är rätt

Vi räknar ut avgiften efter de uppgifter om hushållets inkomst som lämnats in via E-tjänst eller blankett. Det är därför viktigt att du alltid anmäler förändringar till oss så att vi har rätt uppgift om hela ditt hushålls sammanlagda inkomst före skatt.

I ett hushåll ingår alla som är folkbokförda på samma adress: ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta par och sammanboende med eller utan gemensamma barn.

Vi kan göra inkomstkontroller där vi jämför Skatteverkets uppgifter med de inkomstuppgifter vårdnadshavare lämnat till kommunen. Om inkomsten varit högre än de inlämnade uppgifterna kan vi begära att du betalar mellanskillnaden. Du har även möjlighet att begära återbetalning av avgifter när du angett för hög inkomst. Detta kan göras tidigast efter du erhållit slutlig taxerad inkomst från Skatteverket för det aktuella året.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen