Förskola

Björsgårdens förskola i Fritsla. Foto: Magnus Larsson

Foto: Björsgårdens förskola i Fritsla. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 augusti 2023

Förskolan är en egen skolform som ingår i skolväsendet och är det första steget i vårt utbildningssystem. Förskolan är till för barn i åldern 1 till 5 år.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Barnen ska erbjudas en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.  

Personal och läroplan 

Förskolan leds av pedagogisk utbildad personal. Ditt barn skall möta vuxna som ser varje barns förmågor och intressen och använder detta som utgångspunkt i det pedagogiska vardagsarbetet. Förskolans styrdokument är Lpfö18.

Läroplanen betonar att allt lärande i förskolan ska ske i lekfulla former och meningsfulla sammanhang. Förskolans tradition och pedagogik, där leken ingår som barnets redskap för lärande, ska prägla verksamheten.

Ditt barn deltar i en gruppverksamhet, där många barns förmågor, behov och viljor ska samsas. Gruppen är en förutsättning för läroplanens genomförande. Det är i gemenskapen med andra som möjligheterna finns att lära sig samarbeta, ta hänsyn, sätta sig in i andra människors situation, utveckla tolerans, utveckla sitt språk och sitt tänkande.  

Förskolan och föräldrarna 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i sitt ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. I förskolan ska du och ditt barn mötas av respekt och en öppenhet inför barnens olikheter och behov.

Vårdnadshavaren har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet, genom att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Utvecklingssamtal ger dig som förälder en möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller ditt barns vardag i förskolan. Det är en fördel att du läst läroplanen, men viktigast är att du känner till den pedagogiska planeringen för den barngrupp där ditt barn deltar. Pedagogernas uppgift blir att sammanväga dina synpunkter med övriga föräldrars inom ramen för läroplanen. Det är dock pedagogerna som har det slutgiltiga ansvaret för att utforma den pedagogiska verksamheten.

Vårt mål och förhoppning är att alla föräldrar och barn ska känna delaktighet i och uppskattning av förskolans verksamhet i Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun