Inkomst till grund för avgift

Senast uppdaterad den 7 oktober 2020

Avgiften för en plats i förskola eller fritidshem beräknas med en viss procent av den bruttoinkomst som finns i det hushåll där barnet är folkbokfört. Denna maxtaxa är baserad på ett index. Det innebär att gränsen för maxtaxan kommer att ändras varje år. Det i sin tur påverkar avgiften.

Avgiften kan beräknas på en ensam vårdnadshavares inkomst, eller på två gifta eller sammanboende vårdnadshavares inkomster eller familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som inte är vårdnadshavare till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst i det hushållet ändå avgiftsgrundande.

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomster enligt inkomstskattelagen, där ingår t ex:

 • inkomst av tjänst, rörelse, kapital och annan förvärvsinkomst 
 • arvode
 • sjukpenning, föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag (ej CSN)
 • vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Förändring av inkomstuppgift måste ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den sista i en månad om det sker via e-tjänster, eller den 25:e om det sker via pappersblankett för att ändring av avgift skall ske för nästkommande månad. 

Marks kommun kan ompröva avgiftsbeslut efter kontroll av uppgifter hos Skatteverket. 

Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum. Man betalar så länge barnet har en plats – även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden. 

Om inkomstuppgift inte lämnas får man betala maxtaxa. 

Avgift betalas för varje månad under året. Avgiften avser innevarande månad. 

Det hushåll där barnet är folkbokfört ska betala barnomsorgsavgiften. Om föräldrarna vill dela på kostnaden får de göra upp detta sinsemellan. 

Det fjärde barnet är gratis oavsett ålder.

Publicerad av: Marks kommun