Sidans innehåll

Parkering

I Marks kommun betalar du ingenting för att parkera på kommunens parkeringsplatser. Om du ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas. Du kan också få betala en avgift om du parkerat fel.

Generellt får du parkera maximalt 24 timmar i sträck på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag, på allmän plats inom tätbebyggt område om inget annat anges genom vägmärken och föreskrifter. Du kan läsa de särskilda lokala trafikbestämmelser på Transportstyrelsens webbplats.

Till Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för felparkering

Om du parkerar fel på allmän plats, på tomt- eller på kvartersmark betalar du en avgift. Du får då en gul lapp på vindtrutan med all information. Det finns två sorters parkeringsavgifter, beroende på vilken sorts mark du står parkerad på: Parkeringsanmärkning som utfärdas på allmän plats, exempelvis torg och gator och kontrollavgift som utfärdas på tomt- eller kvartersmark, exempelvis kommunens mark.

 • 700 kronor: Detta belopp får du om du om du har parkerat fel på allmän plats.
 • 1000 kronor: Detta belopp får du om utan tillstånd parkerar på reserverad plats för rörelsehindrad.
 • 700 kronor: Detta belopp får du om du parkerar olovligt på någons tomtmark eller på kvartersmark.

Exempel på felparkering

 • Du parkerar längre tid än tillåten.
 • Om du stannat eller parkerat:
  • så att fara uppstår eller så att trafiken hindras.
  • på gång- och cykelbana.
  • mot färdriktningen.
  • i en vägkorsning eller 10 meter ifrån en korsande körbanas närmaste ytterkant.
  • inom ett område med förbud att parkera eller stanna på.
  • inom 10 meter före ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande cykelbana eller en gångbana.
  • för annat ändamål än på- eller avstigning på en plats avsedd för rörelsehindrade.
  • på grönytor i tätorten.

Överklaga eller ansökan om rättelse

Om du anser att du blivit felaktigt avgiftsbelagd kan du överklaga. Har du fått en parkeringsanmärkning ansöker du om rättelse. Anvisningar om hur du gör detta finns på parkeringsanmärkningen. Har du några frågor om avgifter för felparkering och parkeringsregler kontakta den som ansvarar för parkeringen. Uppgifterna finns på anmärkningen.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är svårt rörelsehindrad och är folkbokförd i Marks kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt mål på särskilda parkeringsplatser. Med svårt rörelsehindrad menas att du har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. För rörelsehindrade personer som inte kör bil själva, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. Det är kommunen som utfärdar parkeringstillstånd och bedömningen görs enligt gällande lagstiftning.

När gäller tillståndet?

Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas när den som har tillståndet själv kör bil. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får bara användas när den som har tillståndet är med i bilen.

Tillståndet gäller:

 • på allmänt upplåten parkeringsplats
 • på parkeringsplats för rörelsehindrad
 • på den del av gata eller väg där det råder parkeringsförbud

Tillståndet gäller inte:

 • på privat mark
 • vid stoppförbud
 • i lastzon, taxizon och vändzon
 • på busshållplats

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad via blankett som du skickar till oss. Vi tar därefter ställning till om förutsättningarna för utfärdande är uppfyllda och meddelar dig ett beslut. Om du tappar eller blir av med ditt parkeringstillstånd ska du göra en polisanmälan. Därefter kan du ansöka om ett nytt parkeringstillstånd och bifogar en kopia av polisanmälan.

Till blanketten för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen