Anpassad skola

Senast uppdaterad den 11 oktober 2023

I Marks kommun finns tre verksamhetsformer av anpassad skola: anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Den anpassade skolan är en egen skolform som följer samma läroplan som andra skolformer, men har egna kursplaner.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig. I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Du kan läsa mer om anpassad grundskola på Skolverkets webbplats.

Ett alternativ är att eleven går i vanlig grundskoleklass men läser och bedöms utifrån anpassade grundskolans kursplaner.

Elever som gått anpassad grundskola får söka till anpassad gymnasieskola och en förnyad prövning görs om eleven tillhör målgruppen.

I Marks kommun finns anpassade grundskoleklasser i Kinna på Stommenskolan årskurs 1–6 och Lyckeskolan årskurs 7–9, vilka har upptagningsområde för hela kommunen.

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan i Sverige är fyraårig, frivillig och vänder sig till dig som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Man blir antagen om man gått ut anpassad grundskola eller tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola och inte har fyllt 20 år.

Den anpassade gymnasieskolan är uppbyggd med nationella, specialutformade och individuella program på samma sätt som den vanliga gymnasieskolan.

De nationella programmen är inriktade mot olika yrkessektorer. Eleverna läser samma kärnämnen som gymnasieskolan men med anpassade kursplaner. Det individuella programmet utformas utifrån elevernas egna förutsättningar och behov.

Du kan läsa mer på Skolverkets Utbildningsguide.

Anpassad gymnasieskola i Marks kommun finns i Kunskapens hus i Skene.

Publicerad av: Marks kommun