Sidans innehåll

Frånvaro och skolplikt

Skolan följer upp att elever kommer till skolan varje dag. Om ditt barn är sjukt är det viktigt att du meddelar till skolan. Om ditt barn behöver vara ledigt måste du ansöka om ledighet.

Skolplikt och frånvaro

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning. Skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör oftast efter nionde klass. Den obligatoriska skolan består av förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9) och anpassad grundskola. Utbildningen är kostnadsfri. Ansvaret för att barn kommer till skolan är delat. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan. Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan där barnet går, ska bland annat se till att barnet går till skolan och deltar i utbildningen. Om det är en kommunal skola är det kommunen som är huvudman.

Skolfrånvaro

Att inte vara i skolan kan göra det svårt för elever att nå sina mål. Oavsett om man är sjuk, har beviljats ledighet, eller är borta utan tillåtelse kan det påverka hur mycket man lär sig. Därför finns det rutiner för att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att motverka frånvaro och främja närvaro i skolan.

Anmälan om frånvaro och ansökan om ledighet görs i skolplattformen Vklass

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan ska du anmäla det till skolan innan dagen börjar. Du ska även anmäla om ditt barn behöver vara frånvarande av någon annan anledning, till exempel tandläkarbesök eller läkarbesök. För att anmäla frånvaro behöver du som vårdnadshavare använda V-klass. Du hittar V-klass på kommunens webbsida eller genom att ladda ner appen på din telefon. Det är viktigt att du gör en anmälan för varje dag som ditt barn är borta från skolan.

Här anmäler du sjukdom eller begär ledighet i Vklass. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan utöver loven måste du ansöka om ledighet eftersom barnet har skolplikt. Ledighet kan fås för till exempel vissa resor, begravningar, familjehögtider eller religiösa högtider. Om du planerar att vara ledig under en längre tid, till exempel för att resa utomlands, är det viktigt att vara ute i god tid med din ansökan om ledighet.

Det är skolans rektor som beslutar om ledighet. Vid en ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation där elevens studiesituation, ledighetens längd och angelägenhet samt möjligheterna att ta igen den förlorade undervisningen beaktas. Rektor kan bevilja ledigheter upp till tio dagar per läsår. Rektorn kan även bevilja längre ledighet än tio dagar om det finns synnerliga skäl. Det betyder att det krävs mycket starka skäl för att vara frånvarande från skolan. Om eleven inte beviljas ledighet men ändå är frånvarande får eleven ogiltig frånvaro.

På Skolverkets webbisda kan du läsa mer om ledighet under terminen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bo utomlands under en längre tid

Om ditt barn ska vara utomlands en längre period ska du ansökan om att antingen fullgöra skolplikten på annat sätt eller anmäla vistelse utomlands. Skolplikten upphör för barn i de fall familjen flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd i landet. Skolplikten upphör även i det fall barnet är fortsatt folkbokfört i Sverige men varaktigt vistas utomlands. Det är hemkommunen som bedömer om ett barn ska anses varaktigt vistas utomlands och att skolplikten därmed ska upphöra.

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolgången i grundskolan. Det kan till exempel handla om att en elev behöver gå i skola utomlands. En ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt ska göras i god tid innan utlandsvistelsen. För att ansökan ska beviljas krävs att följande tre punkter är uppfyllda:

  • verksamheten ska framstå som ett fullgott alternativ till svensk grundskola eller någon annan skolform som annars skulle vara aktuell för barnet
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
  • det ska finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt skickas till:

Marks kommun
Barn och utbildningsförvaltningen
511 80 Kinna

Här kan du läsa riktlinjerna för att fullgöra skolplikt på annat sätt Pdf, 71.8 kB.

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan barnets skolplikt skjutas upp ett år. Det betyder att barnet inte börjar förskoleklass förrän höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Särskilda skäl kan exempelvis vara att barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Ett annat exempel kan vara att barnet fötts mycket sent på året eller har tillbringat kort tid i Sverige.

Hemkommunen utreder frågan om uppskjuten skolplikt efter begäran av barnets vårdnadshavare. Ett barn som fått uppskjuten skolplikt erbjuds att gå i förskolan tills det är dags att börja skolan.

Börja grundskolan ett år tidigare

Ett barn får börja förskoleklass höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år. En utredning får göras för att se om barnet har goda förutsättningar att följa undervisningen. Barnet har då närvaroplikt men inte skolplikt. Närvaroplikt betyder att eleven ska delta i utbildningen om hen inte har giltigt skäl att vara frånvarande. Om barnet har gått i förskoleklass har barnet rätt att fortsätta i årskurs 1. Det innebär att först i årskurs 2 kan rektor besluta att inte flytta upp eleven om det skulle vara aktuellt.

Hoppa över förskoleklassen

Under vissa förutsättningar kan ett barn få hoppa över förskoleklassen och börja direkt i grundskolan eller anpassade grundskolan. Det är rektor alternativt barnets hemkommun som fattar beslut om det.

Den anpassade grundskolan har inga egna förskoleklasser. Det innebär att elever kan gå i anpassad grundskola mellan årskurs 1 och 9.

Förlängd skolplikt

Om en elev har gått om en årskurs ska skolplikten förlängas. Det betyder att om eleven inte har börjat den högsta årskursen under sitt tionde skolår så ska en ansökan om förlängd skolplikt göras. Skolplikten kan dock aldrig fortsätta efter att en elev har fyllt 18 år. Däremot har en elev alltid rätt att gå klart den högsta årskursen, även om skolplikten upphört. 

Avsluta skolan tidigare

Om en elev uppnått kunskapskraven i förväg, alltså för hen går ut årskurs 9, kan skolplikten upphöra i förväg.

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen