Skolstart och val av skola

Senast uppdaterad den 5 december 2023

De elever som hösten 2024 ska börja i förskoleklass eller åk 7 ska nu göra ett aktivt skolval. Alla barn som är folkbokförda i Marks kommun är garanterade att få en plats i någon av våra skolor.
Under november 2023 kommer information om skolvalet skickas ut till alla berörda vårdnadshavare. E-tjänsten för skolval kommer att vara öppen 27 november 2023–10 januari 2024.

Translate the text into other languages ​​in the menu above.

Hur får jag som vårdnadshavare information om skolvalet?

Information om skolvalet kommer att skickas ut per post till den adress där barnet är folkbokfört. Information kommer även att finnas på V-klass, kommunens hemsida mark.se samt annonseras i Markbladet.

Mitt barn har inte gått i förskola i Marks kommun, hur får jag information?

Information kommer att skickas per post till alla barn som är folkbokförda i Marks kommun och som ska börja i förskoleklass höstterminen 2024.

När ska man göra skolansökan?

Skolvalet pågår under perioden 27 november 2023–10 januari 2024.

Hur ansöker man?

Skolvalet görs via e-tjänst.

Det är elevens vårdnadshavare som ska göra skolvalet. Det är viktigt att elevens samtliga vårdnadshavare skriver under/signerar skolvalet. Ansökningar som endast bekräftats av en vårdnadshavare bedöms som att något skolval inte har gjorts.

Mitt barn bor i ett familjehem. Hur ska vi göra skolvalet?

Det är elevens vårdnadshavare som ska göra skolvalet. Vid placering vid en institution eller ett familjehem ska du vända dig till den socialnämnd som har placerat ditt barn. För att någon annan än vårdnadshavare ska få göra skolval behöver vi fullmakt eller intyg. Du kan då kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för att göra valet via blankett. 

Hur går skolplaceringen till?

Barn- och utbildningsförvaltningen placerar barnen enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats på samma skola och skolplatserna inte räcker till görs ett urval. Alla barn som är folkbokförda i Marks kommun och som vill gå i en skola i kommunen kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för placering i förskoleklass

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används i första hand syskonförtur som urval. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men som inte har samma vårdnadshavare.

 I andra hand används relativ närhet, se rubrik nedan.  

Urval för placering i årskurs 7

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används relativ närhet.

Vad menas med relativ närhet?

Om en skola inte har plats för alla som sökt den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i avstånd till den sökta skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

 • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan.
 • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den närmaste alternativa skola.
 • Vi jämför avståndet till den sökta skolan med avståndet till alternativa skolan = den relativa närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för de som har sökt samma årskurs i samma skola.

Johan har sökt till skola A. Det är 400 meter mellan folkbokföringsadressen och skola A.

Johan har skola B som närmaste alternativa skola. Det är 1200 meter till skola B.

Den relativa närheten beräknas då genom att ta skillnaden mellan den närmsta skolan och den sökta skolan.

200 meter (närmaste skolan förutom vald skola) – 400 meter (vald skola) = 800 meter.

Stina har också sökt skola A. Det är 300 meter mellan folkbokföringsadressen och skola A. Stina har också skola B som närmaste alternativa skola. Dit är det 500 meter.

500 meter (närmaste skolan förutom vald skola) – 300 meter (vald skola) = 200 meter.  

Om skola A bara kan erbjuda en plats, skulle Johan erbjudas platsen. Det beror på att Johan skulle få 800 meter längre till den alternativa skolan medan Stina endast skulle få 200 meter längre.

Vid beräkning av relativ närhet mäts avståndet mellan hemmet och skolan i ett GIS-system (geografiskt informationssystem) Det är den kortaste gångvägen mellan folkbokföringsadressen och skolan som mäts.

Vad menas med alternativ skola?

I normalfallet är den alternativa skolan den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress. Om vårdnadshavaren har sökt plats på den närmsta skolan utgörs den alternativa skolan av den skola som ligger näst närmast.

Lottning

Om flera elever får samma relativa avstånd används lottning för att avgöra vem/vilka av eleverna med samma avstånd som erbjuds plats.

Kan man söka skolplats i en annan kommun eller vid en fristående skola, och hur gör man?

Om man vill söka skolplats i en annan kommun görs ansökan till den kommunen direkt.

En elev kan även söka sig till en fristående skola i eller utanför hemkommunen.

Leteboskolan och Montessoriskolan Pärlan är två fristående skolor i Marks kommun. Du kan meddela i e-tjänstportalen om du avser att välja någon av dessa skolor men du måste även ansöka direkt till skolan. Övriga fristående skolor kontaktar du direkt.

Hur ansöker jag om skolval om jag har skyddad identitet?

Familjer med skyddad identitet ska inte göra sina skolval i e-tjänsten. Valblankett skickas hem med posten och skickas tillbaka i bifogat svarskuvert. 

Vad händer om man inte väljer?

Hemkommunen, det vill säga den kommun där eleven är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet trots det placeras i en skola i enighet med skollagen. Det gäller också om valet inte är giltigt, till exempel att det finns två vårdnadshavare och dessa inte är överens om valet.

Om du som vårdnadshavare inte gör något aktivt val kommer ditt barn erbjudas plats i närmsta kommunala skola med ledig plats.

Jag vill ändra mitt val- hur gör jag nu?

Det är inte möjligt att ändra sitt val i e-tjänsten. Skulle du vilja ändra ditt val under skolvalsperioden 27 november 2023- 10 januari 2024 hänvisas du ta kontakt med oss via skolval@mark.se.

När får man information om skolplats?

Definitivt besked om vilken plats ditt barn fått får du i slutet av februari 2024. Du får besked om placering via e-post till den e-postadress som du lämnat i e-tjänsten för skolvalet. Alla elever som inte fått plats på sin önskade skola får ett skriftligt nekande beslut.

Om du har skyddade personuppgifter meddelas du om placering via brev.  

Behöver jag tacka ja till platsen?

I skolvalet gäller direktplacering. Det innebär att när du fått besked om skolplacering så är den klar och du behöver inte bekräfta att du vill ha platsen.

Kan jag önska att mitt barns kompis kommer i samma klass?

Har du önskemål om att ditt barn ska hamna tillsammans med vissa andra barn, får du ta upp det längre fram med den skola där ditt barn placerats. I skolvalet kan man endast välja skola, inte framföra önskemål om klassplacering.

Byte av skola i Marks kommun

Om du vill byta skola inom Marks kommun ansöker du om byte av skola via blankett. Det är rektorn på den nya skolan bedömer om det finns plats eller inte. Grundregeln är att alla elever ska få en plats i den skola som vårdnadshavare har som förstahandsval, i mån av plats. Om fler elever söker till skolan än det finns platser, erbjuds plats utifrån kommunens regler för skolplacering.

Skolskjuts

Det finns särskilda regler kring skolskjuts i skollagen och genom regler antagna av barn- och utbildningsnämnden. Det är viktigt att vårdnadshavare som är beroende av skolskjuts undersöker med kommunen vad deras eventuella skolval kan ha för effekter gällande skolskjuts. Tänk på att ditt val av skola kan påverka elevens rätt till skolskjuts. Väljer ni en annan skola än den skola som är inom skolskjutsens upptagningsområde där eleven bor har eleven oftast inte rätt till skolskjuts. Elever som väljer att gå i en annan kommuns skola har ingen rätt till skolskjuts.

Läs mer om vilka regler som gäller, där kan ni även göra en ansökan.

Karta där du kan se vilken skola som är er skola nära hemmet och vad som gäller rätten till skolskjuts i olika åldrar.

Om du inte är nöjd med din placering

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns placering i skola är felaktigt kan du överklaga beslutet. På ditt barns beslut står hur du gör. Det är viktigt att du vet att en överklagan inte är detsamma som en önskan att få byta till en viss skola. Om du vill att ditt barn byter till en annan skola behöver du därför också ansöka om det genom att önska ett skolbyte.

Så här gör du för att överklaga

Om ditt barn inte får något av de skolor du önskade, eller inte får sitt första önskemål, kan du överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.  Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

För att överklaga ska du skriva ett brev eller mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att nämnden kan kontakta dig)
 • Din e-postadress (så att nämnden kan kontakta dig)
 • Tänk också på att du behöver skriva under överklagan. 

Du skickar överklagan via brev eller mejl till barn- och utbildningsförvaltningen.

För mer information:  Hur du överklagar (overklagandenamnden.se)

Om du inte önskade skola

Du kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Jönköping. Laglighetsprövning betyder att Förvaltningsrätten kan upphäva eller fastställa beslutet, men de kan inte ersätta det med ett annat beslut. Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

Din överklagan ska innehålla följande: 

 • Ditt namn och personnummer (eller organisationsnummer) 
 • Din postadress och telefonnummer 
 • Annat som har betydelse för att Förvaltningsrätten ska kunna nå dig 
 • Vilket beslut du överklagar 
 • Varför du anser att beslutet är oriktigt 
 • Din underskrift 

Överklagandet ska vara skriftligt. Du postar överklagandet till Förvaltningsrätten i Jönköping på följande adress: 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Din överklagan måste ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens digitala anslagstavla

Rättslig reglering för skolvalet

Förskoleklassen

9 kap. 15 § Skollagen

 En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Grundskolan

10 kap. 30 § skollagen

 En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin anpassade grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
   1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
   2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Publicerad av: Marks kommun