Sidans innehåll

Miljömässig hållbarhet

Välkommen till Mark kommuns engagemang för miljömässig hållbarhet! Vi strävar efter att leva och utvecklas inom naturens gränser, inspirerade av FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling.

I Mark görs massor av arbete för att vara en miljömässigt hållbar kommun. Arbetet kanaliseras i kommunens hållbarhetsprogram. Hållbara Mark 2030.

Programmet inkluderar, bland annat, temaområdet Grön och klimatneutral kommun som återspeglar utmaningar som kommunen har på området och inkluderar 4 mål:

1. En klimatneutral kommun

 • Kommunen arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser så mycket som möjligt (bland annat genom energieffektivisering, fossilfria transporter och hållbar konsumtion) och kompenserar de kvarvarande utsläppen med naturliga sänkor.

Minskning av utsläpp

 • Kommunen deltar i strategin Klimat 2030 - västra Götaland ställer om och har bestämt att arbeta med 19 klimatlöfte.
 • En stor insats i arbetet av elektrifiering där etablering av laddinfrastruktur spelar en viktig roll. Samtidigt är kommunen på väg att ta fram en ny energiplan.
 • Arbete med kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser (F-gaser) bidra till minskning av klimatpåverkan. F-gaser är kraftfulla växthusgaser och för att minska utsläpp så regleras hantering och tillgång.

Naturliga kolsänkor

 • Våtmarker, skog och jordbruksmark är områden som kommuner planerar att använda för att lagra koldioxiden.

2. Rik biologisk mångfald och sunda ekosystemtjänster

 • Kommunen arbetar för att ha en mångfald av arter med stabil population och genetisk variation inom arter samt en mångfald av fungerande ekosystem och dess olika tjänster.
 • I Mark har vi en mycket spännande och rik natur som vi alla har ett ansvar att slå vakt om. Miljöenheten är kommunens "expert" på naturvårdsfrågor och vi samlar in uppgifter om värdefulla områden och var det finns intressanta växter och djur.
 • Kommunen i egenskap av markägare och verksamhetsutövare föregår med gott exempel när det gäller bevarande av naturvärden.
 • Att kommunens ekosystem är i balans och har en stor biologisk mångfald är dessutom avgörande för människans hälsa och välbefinnande, både i form av de ekosystemtjänster som vi behöver för vår överlevnad och genom de direkta positiva hälsoeffekterna som vistelse i naturen medför. Dessutom ger gröna ytor och en tydlig hållbarhetsprofil konkurrensfördelar för en kommun.

3. God vattenhållning

 • Kommunen arbetar så att vattenförekomsterna har god ytvatten- och grundvattenstatus. Målet är att utläckaget och tillskottsvatten i spillvattennätet ska åtgärdas.
 • Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedels- och energiproduktion. Vatten måste skyddas mot både fysiska och kemiska föroreningar. Följaktligen behövs det en hållbar vattenförvaltning, det vill säga att ha tillräckligt med vatten som täcker alla behov och har god kvalitet, både ekologiskt och kemiskt.
 • Kommuner har stora möjligheter att uppnå en hållbar vattenförvaltning i sitt uppdrag inom dricksvatten och avlopp, badvatten och förbättra statusen av sjöar och vattendrag genom kalkning och minska övergödningen samt tillsyn.

4. Giftfri bebyggelse och inga förorenade områden

 • Kommunen arbetar med att bebyggda miljö utsätter inte invånarna för skadliga halter av kemiska ämnen och emissioner.
 • Kommunala verksamheter använder städprodukter och -varor som är miljövänliga.
 • Kommunen jobbar så alla förorenade områden är åtgärdade.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen