دری – Dari

سلام و به کمون مارک خوش آمدید!

چقدر خوب که در مورد مارک کنجکاو هستید. در این وب سایت میتوانید اطلاعاتی در مورد چگونگی زندگی و زندگی در اینجا با همه چیز از مراقبت از کودکان و مراقبت های بهداشتی گرفته تا آموزش و فعالیت های اوقات فراغت را دریافت کنید. درینجا تمام معلومات به زبان سوئدی میباشد.

اگر در رابطه به کمون سوالی دارید، میتوانید همیشه با مرکز تماس ما تماس بگیرید. ما به زبان سوئدی و انگلیسی صحبت میکنیم.

یک مشوره دیگر این است که صفحهٔ انترنتی ما را تماشا کنید www.informationsverige.se External link, opens in new window.. این ویب سایت مذکوره یک سایت در رابطه به سوئد برای انانی میباشد که پناه جوی است یا تازه اقامت خود را بدست آورده باشد. درینجا به زبان مختلف معلومات موجود است.

مرکز ارتباط

آدرس ایمیل: kontaktcenter@mark.se

تلیفون: 0320-21 70 00

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning