Sidans innehåll

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga beslutet. Det finns två olika typer av överklaganden – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Här kan du läsa om hur det går till.

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning om det inte finns någon lag som anger att beslutet kan överklagas på något annat sätt. Domstolen prövar då om beslutet är lagligt eller inte.

I vissa lagar finns det särskilda bestämmelser om överklagande. Då gäller det i stället för laglighetsprövningen. Det kallas förvaltningsbesvär. Domstolen prövar då både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt.

Laglighetsprövning – så går det till

Vilka kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga när det är laglighetsprövning. Det innebär alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerade till kommunalskatt i kommunen.

Hur ska överklagandet ske?

Skicka eller lämna ditt överklagande direkt till Förvaltningsrätten i Jönköping. Det ska vara skriftligt. Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping

Ange alltid vilket beslut som du vill överklaga och tala om varför du anser att beslutet inte är rätt. Du behöver även uppge ditt namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och mejladress. Underteckna också överklagandet. Det är inte möjligt att överklaga anonymt.

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet. Du måste skicka ditt överklagande så att förvaltningsrätten får det inom tre veckor. De tre veckorna räknas från det att kommunens protokoll, där beslutet står med, har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Kan domstolen fatta annat beslut än kommunen?

Domstolen prövar om beslutet är lagligt eller inte. Själva frågan som beslutet gäller prövas inte. Det innebär att domstolen inte tar ställning till vad som lämpligen borde gälla.

Domstolen får inte besluta något annat i stället för det överklagade beslutet. Domstolen får endast upphäva beslutet eller avslå överklagandet. Om beslutet upphävs, finns det inte längre. Kommunen kan därefter välja att ta upp ärendet på nytt och fatta ett annat beslut. Om domstolen avslår överklagandet, fortsätter kommunens beslut att gälla.

När kan beslutet upphävas?

Ett överklagat beslut ska upphävas av domstolen om något av följande har hänt:

  • det inte har kommit till i enlighet med lagen
  • beslutet gäller något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • den nämnd eller annat beslutsorgan som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning

Vad beaktar domstolen vid prövningen?

Domstolen beaktar (tar hänsyn) till de omständigheter som du har angett. Du måste ha framfört dem innan tiden för att överklaga har gått ut. Därefter kan du utveckla grunderna för överklagandet och förklara mer. Men du kan inte ange någon ny anledning till varför beslutet ska upphävas, exempelvis att det har förekommit jäv.

Förvaltningsbesvär – så går det till

Bara du som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Det krävs även att beslutet inte blev som du önskade. Beslut om bygglov eller socialt bistånd är exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Vid prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva frågan som beslutet gäller. Domstolen tar då ställning till vad som ska gälla och beslutar vad domstolen anser är lämpligt. Domstolen kan fatta ett annat beslut än vad kommunen gjorde, exempelvis att du ska beviljas bygglov eller bistånd.

När beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär, ska kommunen informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Du får informationen samtidigt som du får beslutet. Då får du även veta vilken övre instans du ska adressera överklagandet till. Överklagandet ska du dock alltid skicka till kommunen.

Ange alltid vilket beslut du vill överklaga och namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och mejladress. Det går inte att överklaga ett beslut anonymt.

Du har tre veckor på dig att överklaga. Tiden räknas från det datum du fick beslutet. Du måste skicka ditt överklagande så att kommunen får det inom tre veckor. Kommunen prövar om beslutet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommer in efter tre veckor, kommer det att avvisas. Då prövas det inte. Om ditt överklagande har kommit in i tid, skickar kommunen det vidare till den domstol som ska pröva beslutet.

Behöver du mer information om hur du överklagar är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning