Sidans innehåll

Offentlig handling

Vem som helst har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar i den mån de är offentliga. Du kan dock inte få uppgifter/information i handlingarna som omfattas av sekretess. Här kan du läsa hur du gör för att begära ut handlingar från Marks kommun.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig bland annat insyn i Sveriges offentliga verksamhet, vilket kallas för offentlighetsprincipen. Du har därför rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar.

Vad är allmänna handlingar?

En handling är någonting som innehåller någon form av information. Hit räknas bland annat brev, protokoll, kartor, underlag för beslut, ansökningshandlingar och beslut. Det kan även handla om mejl, video- och ljudinspelningar.

En handling är allmän om den uppfyller vissa krav. Den ska förvaras hos kommunen och ha inkommit dit eller skapats där. Exempel på handlingar som inte är allmänna är internt arbetsmaterial som minnesanteckningar eller utkast.

Vad är en offentlig handling?

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Det betyder att alla rätt att läsa dem.

Det är offentlighets- och sekretesslagen som bestämmer vad som är sekretess och inte. Du kan läsa mer om sekretess på denna sida.

Regler för sekretess

Om du kontaktar oss blir ditt meddelande allmän handling

Om du skickar något till kommunen blir det en allmän handling. Det kan exempelvis vara mejl, brev eller sms. Du behöver vara medveten om att det kan bli offentligt och begäras ut av andra. Detta gäller oavsett om du kontaktar kommunen, en anställd eller en förtroendevald. Endast om det är uppgifter/information som omfattas av sekretess får kommunen maskera/ta bort uppgifter innan det lämnas ut. Det måste då finnas stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen.

Hur gör jag för att ta del av allmänna handlingar?

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den som förvarar handlingen. Aktuella handlingar finns oftast hos den nämnd eller det bolag som handlägger ärendet. Äldre handlingar finns i kommunarkivet. Du kan göra ett besök hos kommunen eller höra av dig via telefon, brev eller mejl. Om du är osäker på vart du ska vända dig, hjälper vi dig att hitta rätt.

Förvaltningar i Marks kommun

Kommunala bolag

Kommunarkiv

Beskriv så noggrant som möjligt vad du vill begära ut. Ju mer detaljerad din begäran är, desto lättare är det att få fram det du söker.

Om du vill, har du har rätt att vara anonym när du begär ut handlingar. Du behöver inte heller tala om varför du vill ha dem. Om handlingen omfattas av sekretess, kan det dock vara nödvändigt att du lämnar uppgift om det. Detta för att vi ska kunna bedöma om handlingen kan lämnas ut till dig. I sådana fall frågar kommunen efter dessa uppgifter.

Hur hanteras begäran?

Kommunen är enligt lag skyldig att hantera din begäran skyndsamt. Om du begär flera handlingar kan det ta längre tid att samla ihop allt material. Om handlingarna behöver sekretessgranskas kan det också ta längre tid innan du får ut handlingarna.

Kommunen prövar om:

  • handlingen du efterfrågar finns hos oss
  • det är en allmän handling
  • uppgifter i handlingen omfattas av sekretess

Om handlingen kan lämnas ut till dig, får du ta del av den. Annars får du meddelande om att handlingen inte kan lämnas ut till dig. Det kan bero på att den inte finns, inte är en allmän handling eller att den omfattas av sekretess. Du kan också få handlingen, men kommunen har maskerat/tagit bort vissa uppgifter på grund av sekretess. I dessa fall har du möjlighet att begära ett beslut från kommunen som du sedan kan överklaga. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Kan jag få handlingar via mejl?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via mejl. Om du som begär handlingen vill ha det på mejl, får du dock oftast det. Om det rör stora mängder handlingar, eller om de inte finns digitalt, kan du ibland få dem på annat sätt. Detsamma gäller om handlingarna innehåller uppgifter/information som omfattas av sekretess, eller personuppgifter som är känsliga eller särskilt skyddsvärda.

Avgifter

Du har alltid möjlighet att få ut papperskopior på skriftliga allmänna handlingar. Kommunen tar i så fall ut en avgift för det. Vissa handlingar lämnar kommunen endast ut till dig på papper, inte digitalt. I så fall får du först en fråga om du kan tänka dig att betala avgift för papperskopior. Du har också alltid rätt att ta del av handlingar kostnadsfritt på plats i kommunens lokaler.

Papperskopior

Här är en tabell som visar taxor och avgifter för kopior och avskrifter.

Format A4

Svartvit

Färg

1–9 sidor

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

10 sidor–varje sida därutöver

30 kronor, 3 kronor per sida därefter

60 kronor,

6 kronor per sida därefter

Format A3

10 kronor per sida

20 kronor per sida

Betyg, bestyrkt

50 kronor

 

Här är en tabell som visar taxor och avgifter för kopior av bild- och ljudupptagningar och avskrift av allmän handling.

Typ av kopia eller avskrift

Avgift

Kopia av videobandupptagning

600 kr per band

Kopior av ljudband-upptagningar eller andra media med ljud- eller bildupptagning

120 kr/band/CD/USB

Avskrift av allmän handling inklusive utskrift av ljudupp-tagningar

125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Här är en tabell för portokostnader.

Portokostnad


När försändelsen väger mer än 100 gram

Portokostnad

När försändelsen skickas mot postförskott eller liknande

Portokostnad eller annan kostnad för sändningen

Vilka handlingar finns?

Myndigheter måste enligt lag redovisa vilka slags allmänna handlingar som finns i dess arkiv. För att se en sådan redovisning kan du ta del av våra informationshanteringsplaner. Kontakta i så fall den nämnd vars informationshanteringsplan du önskar ta del av.

Du kan även ta del av myndighetens diarium.

Till sidan om diarium

Finns handlingar att ta del av på annat sätt?

En del allmänna offentliga handlingar/information publiceras öppet här på kommunens webbplats. Prova att använda sökfunktionen i sidhuvudet för att söka eller följ ämnesindelningen i huvudmenyn.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning