Sidans innehåll

Visselblåsare i Marks kommun

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Marks kommun har därför en visselblåsarfunktion som är till för de som har en arbetsrelation till Marks kommun.

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Marks kommun och kommunens bolag och avser arbetsrelaterade sammanhang. I vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om du har misstanke om allvarliga missförhållanden i någon av kommunens verksamheter och som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

När du rapporterar genom visselblåsarfunktionen kan du vara anonym. Rapporteringssystemet hanteras av en extern, oberoende mottagare. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Dina grundläggande friheter enligt våra grundlagar regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets­grundlagen gäller fortsatt. Det innebär att din yttrandefrihet och meddelarfrihet att till massmedia offentliggöra uppgifter, inte inskränks genom möjligheten att även rapportera genom visselblåsarfunktionen.

Göra en anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst. För att säkerställa din anonymitet, tänk på följande:

 • Använd en dator eller mobiltelefon utanför kommunens nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
 • Skriv av länken nedan och skriv in i din webbläsare - https://whistle.qnister.com/markskommun.
 • Om du har en QR-läsare kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att enheten som du använder inte är uppkopplad mot arbetsplatsens Wifi-nätverk.
QR-kod för att kunna se rapporteringssidan

Övriga kontaktvägar

Om du inte vill använda webbformuläret kan du även tala in din rapport, telefon: 036-330 07 40

Du kan också boka ett personligt möte på telefon: 036-330 07 41

Observera att Qnister inte kan garantera anonymitet via telefon eller personligt möte på samma sätt som via webbformuläret.

Vilka kan rapportera?

Det finns genom lagen (2021:800) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, så kallade visselblåsarlagen, ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

 • anställda och arbetssökande
 • volontärer och praktikanter
 • personer som annars utför arbete under kommunens kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag åt kommunen

Vilka kan inte rapportera?

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, patienter, boende i kommunen (kommunmedlemmar) med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs och få det skydd som lagen ger. Samma sak gäller också förtroendevalda.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet och inte genom visselblåsarfunktionen.

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen kan användas om du misstänker att någon inom Marks kommun har begått ett allvarligt fel eller oegentlighet. Sådana allvarliga fel och oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Vilket skydd finns för dig som rapporterar?

Skyddet innebär att det är förbjudet för Marks kommun att vidta någon form av repressalier mot dig och exempelvis får det inte leda till att du sägs upp, omplaceras, får ändrade arbetsuppgifter eller att du inte befordras. Kommunen får inte heller hindra eller försöka hindra rapporteringen. Skyddet gäller även om du vänder dig till ditt fackförbund för samråd kring rapporteringen. Om kommunen skulle bryta mot detta, kan kommunen bli skadeståndsansvarig.

Uppgifter om dig som rapporterar är skyddade av sekretess och du kan vara anonym. Även andra enskilda personer i rapporten kan skyddas av sekretess.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Om du har rapporterat anonymt, får kommunen inte vidta några åtgärder för att undersöka vem du är.

Hur kommer din rapport hanteras?

En extern utredare kommer bekräfta att din rapport har kommit in och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport. För att du ska kunna ta del av meddelanden behöver du vara inloggad och för det behöver du använda det ID och lösenord som du får när du rapporterar. För att säkerställa din anonymitet, är det inte möjligt att återskapa ID och lösenord.

Rapportering till annan extern myndighet

Det är möjligt att även rapportera externt till av regeringen särskilt utsedda myndigheter. De har egna rapporteringskanaler, vilka kommunen inte har någon koppling till. Mer information om vad extern rapportering innebär och vilken myndighet du kan vända dig till inom Sverige finns i förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan även lämna din rapport till EU:s institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ.

Skyddet som gäller vid rapporteringen i kommunens visselblåsarfunktion, gäller även vid rapportering till dessa externa myndigheter.

Information om behandling av personuppgifter

Marks kommun kommer att behandla personuppgifter i samband med hanteringen av ärenden som rapporteras genom visselblåsarfunktionen, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Om du som rapporterar väljer att vara helt anonym, kommer några personuppgifter om dig inte att behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Marks kommun, 511 80 Kinna
Mejladress: ks@mark.se

Dataskyddsombud

Kommunens dataskyddsombud når du på mejladress: dso@borasregionen.se

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på kommunen om att tillhandahålla visselblåsning och genomföra den utredning som ärendena kräver. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att kommunen kan behöva behandla personuppgifter för att:

 • hantera rapporterade visselblåsningsärenden
 • tillvarata kommunens rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden
 • uppfylla de lagkrav som ställs på kommunen

Rättslig grund för behandlingen

Marks kommun behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra rättslig förpliktelse som följer av lagen (2021:800) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. I samband med uppföljning av visselblåsningsärenden och andra åtgärder som vidtas med anledning av inrapporterat ärende, kan den rättsliga grunden för behandlingen även vara allmänt intresse i att tillvarata rättigheter utifrån misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

Kategorier av registrerade

I samband med hantering av visselblåsningsärenden kan behandling av personuppgifter ske avseende följande kategorier av registrerade:

 • den som rapporterar ett ärende, om personen inte väljer att vara anonym
 • den eller de som förekommer i en rapportering
 • den som har en administrativ roll att behandla och utreda rapporterade ärenden

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter, exempelvis Polismyndigheten i de fall visselblåsningsärenden leder till polisanmälan. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till berörda delar i kommunen i samband med utredning, uppföljning och åtgärder med anledning av ett visselblåsningsärende. Uppgifter som kommer in till kommunen blir som huvudregel allmänna handlingar och får då begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen så länge det inte hindras av sekretess. Behandling i samband med visselblåsningsärenden sker också hos personuppgiftsbiträden. Dessa får enbart agera på kommunens instruktioner, vilket regleras särskilt i personuppgiftsbiträdesavtal.

Överföring till tredje land

Marks kommun strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES och all lagring av personuppgifter som avser innehållet i visselblåsningsärenden sker inom EU/EES på servrar som ägs av bolag inom Sverige.

Lagringstid

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om är tillsynsmyndighet.

För ytterligare information om Marks kommuns hantering av personuppgifter

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning