Sidans innehåll

Folkhälsoarbete i Marks kommun

Människors förutsättningar för en god hälsa ser olika ut och därför görs prioriteringar i kommunens folkhälsoarbete. Tillsammans med civilsamhället, Västra Götalandsregionen och andra förvaltningar i kommunen ansvarar kultur- och fritidsnämnden för folkhälsoarbetet i Marks kommun.

Statistiken är utgångspunkten i arbetet för god folkhälsa och social hållbarhet, eftersom den ger oss en bild av invånarnas levnadsförhållanden. Utifrån denna bild kan vi lyfta fram likheter, skillnader och behov och få ett underlag för vad som ska prioriteras i arbetet.

Folkhälsa i Mark

Mark är en välmående kommun sett ur ett folkhälsoperspektiv. Här finns många goda möjligheter att kunna välja en hälsosam livsstil, inte minst genom alla de många grönområden som är tillgängliga och inbjuder både till rörelse och rekreation. Det finns flera sjöar, skogsområden, rikt föreningsliv och vackra, inkluderande miljöer. Men precis som i alla andra kommuner finns det skillnader i hälsa även här och för att en god folkhälsa ska vara jämlik krävs ett långsiktigt arbete. Att arbeta för jämlikhet innebär att ge lika god service, utbildning och omsorg till alla som bor och vistas i kommunen. Att göra jämlikt innebär att erbjuda generella insatser till alla, men anpassade på ett sådant sätt att de motsvarar olika människors olika behov och förutsättningar.

I verksamhetsplanen för kommunens folkhälsoarbete ligger hälsoläget hos markborna till grund för vilka utmaningar vi har i folkhälsoarbetet. Utifrån dessa tas prioriterade områden fram. För 2024 är dessa fullföljda studier och delaktighet och inflytande inklusive ofrivillig ensamhet med fokus på barn och unga och äldre. Kommunens samtliga förvaltningar, hälso- och sjukvård, föreningsliv, trossamfund och övriga civilsamhället är alla viktiga i folkhälsoarbetet.

Folkhälsostrategen stödjer kommunens folkhälsoarbete

För att stödja kommunens folkhälsoarbete finns en anställd folkhälsostrateg, delfinansierad av kommunen och Västra Götalandsregionen. Funktionen är centralt placerad på kultur- och fritidsförvaltningen. Det strategiska folkhälsoarbetet sker uteslutande på samhälls- och befolkningsnivå.

För att uppnå en god hälsa i Mark arbetar folkhälsostrategen för att:

  • Folkhälsoperspektivet ska bli en naturlig del i den löpande planeringen i kommunen.
  • Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.
  • Stödja och samordna arbetet med till exempel föräldraskapsstöd, delaktighet och inflytande och det suicidförebyggande arbetet.

Folkhälsoarbetet bidrar till ett hållbart Mark

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Målen förenar ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för folkhälsoarbetet, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor eller rättigheter och enskilda sakfrågor.

I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att ingen lämnas utanför.

Kontaktuppgifter

Lina Sjöstrand, folkhälsostrateg

Mejladress: lina.sjostrand@mark.se

Telefon: 0320-21 72 88

Viktoria Berg, folkhälsostrateg med fokus ungas delaktighet och inflytande

Mejladress: viktoria.berg@mark.se

Telefon: 0320-21 72 36

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen