Sidans innehåll

Skyddsjakt

Kommunens förebyggande åtgärder inkluderar att undvika fågeljakt, uppmana fastighetsägare att hantera störningar och medborgare att undvika utfodring. Miljöenheten stödjer fastighetsägare och prioriterar dialog för att främja harmoni mellan människor och fåglar.

Detta gör kommunen

När det gäller frågor och problem med fåglar och miljön är det flera parter involverade. Miljöenheten ansvarar för att hantera situationer där fåglarna utgör en hälsorisk för människor. Vi fokuserar på att informera fastighetsägare, som har det yttersta ansvaret för att hantera fågelrelaterade problem på sina egna fastigheter.

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Det är praktiskt svårt att uppnå önskat resultat, och dessutom kommer nya fåglar ständigt tillbaka till samma plats om förhållandena för dem inte förändras.

Genom att vidta förebyggande åtgärder från fastighetsägarens sida, såsom att förhindra fåglarna från att bygga bon och föda upp ungar, kommer fåglarna naturligt att söka sig bort efter flera misslyckade försök.

Om olägenheter

En olägenhet är enligt miljöbalken en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten. Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel i parker och på torg, bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken.

Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför obehag, oljud samt obehag av förorenade parkbänkar, balkonger, bilar etc. Som enskild person kan du därför uppleva fåglarna som störande, även om problemet inte bedöms vara en olägenhet enligt miljöbalken - och därmed en fråga som inte miljöenheten kan påverka.

Jakträtt

Länsstyrelsen ansvarar för jakträtt, djurrätt och djurskyddslag. Utanför fastställda jakttider kan man söka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

För att få skjuta inom tätbebyggt område måste man ha ett polistillstånd.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störningar från fåglar som häckar på tak eller vid fastighet. Eventuella klagomål ska göras till fastighetsägaren. Om störningen är på allmän plats, är det miljöenheten som du ska vända dig till. Det är fastighetsägare och markägare som är ansvariga att se till att begränsa fåglars möjlighet att störa boende och människor som vistas kring fastigheter.
I en del fastigheter upplever de boende problem med störande fågelhäckning, exempelvis genom ljud och lukt. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att åtgärda problem med störande fågelhäckning. En fastighetsägare kan vända sig till skadedjursbekämpningsföretag som kan hjälpa till med vissa förebyggande åtgärder. Till exempel är fiskmåsar fredade mellan den 1 april och den 31 juli.

Vad kan jag som medborgare göra?

Som boende kan du tänka på att inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten. Håll också rent kring avfallstunnor och eventuella komposter, så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.

Om du störs av fågelskrän rekommenderar vi att fönster och dörrar stängs. I samhällen finns många ljud och dessa utesluts enklast genom att stänga om sig. När miljöenheten bedömer om ett ljud är en olägenhet enligt miljöbalken görs mätningar alltid med stängda fönster och dörrar.

Det mest effektiva är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i bostadsområdet. Prata alltid med din fastighetsägare när du upplever problem.

Blir det ingen förbättring kan du anmäla problemet till miljöenheten som registrerar klagomålet och ser till att fastighetsägaren får information om möjliga åtgärder inför nästa häckningssäsong.

Ansöka om skyddsjakt

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt. Den som vill ansöka om skyddsjakt ska vända sig till Länsstyrelsen. Jakt och vilt | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt tillåts av länsstyrelsen under vissa förutsättningar på en del arter för att förhindra skador, till exempel för att hindra gäss att äta stora mängder säd på åkrar.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen