Tillgänglighet

Bild på person i rullstol.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 13 april 2022

Tillgänglighet handlar om att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna delta i samhällslivet. Det kräver att olika personers behov beaktas i utformningen av kommunens verksamheter.

Om funktionsnedsättningar

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Den kan ha uppstått till följd av en skada som fanns vid födseln eller som har tillkommit senare i livet.

En funktionsnedsättning blir ett funktionshinder först när man möter brister i en miljö eller verksamhet. Ordet funktionshinder kan alltså inte beskriva en egenskap hos en person utan har att göra med utomstående hinder. Här har Marks kommun ett stort ansvar att ta bort hinder för att säkerställa att alla kan vara delaktiga i samhället.

Mänskliga rättigheter

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning talar om vad offentliga aktörer behöver göra för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda. Konventionen utgår från principen om människors lika värde och mångfald. Personer med funktionsnedsättning ska behandlas med respekt och ha samma möjligheter att delta i samhällets alla delar som personer utan funktionsnedsättning. Konventionen fastslår också att ingen får diskrimineras på grund av funktionsnedsättning.

Kommunen har ett stort ansvar för att uppfylla rättigheterna i konventionen på lokal nivå. Kommunikation till medborgare, offentliga lokaler, liksom övriga delar av samhällsservice ska vara tillgängliga.

Så här arbetar vi i Marks kommun

I Marks kommun arbetar vi med tillgänglighet i flera verksamheter enligt gällande lagar. Läs mer om vårt arbete och vad vi kan erbjuda dig här. 

Publicerad av: Marks kommun