Tillgänglighet

Bild på person i rullstol.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 november 2016

Tillgänglighet handlar om att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna delta i samhällslivet. Det kräver att olika personers behov beaktas vid utformningen av kommunens verksamheter. Här kan du läsa mer om arbetet med tillgänglighet.

Vad är tillgänglighet?

Ett tillgängligt samhälle är utformat på ett sätt som gör att alla kan ta del i det. Det är ett samhälle där platser, aktiviteter och kommunikationssätt är anpassade efter olika personers behov.

Alla vinner på ett tillgängligt samhälle. Dörröppnare är bra för personer med rörelsehinder, äldre med gångsvårigheter men underlättar även för till exempel personer med barnvagn. Likaså är det många som kan ha nytta av lättläst information: såväl personer med utvecklingsstörning, lässvårigheter och personer som har svenska som andraspråk.

Beaktar vi tillgängligheten i all samhällsplanering så blir det alltså bra för alla. För personer med funktionsnedsättning kan det betyda skillnaden mellan att kunna delta fullt ut eller att bli utestängd.

Om funktionsnedsättningar

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Den kan ha uppstått till följd av en skada som fanns vid födseln eller som har tillkommit senare i livet.

Det finns många olika funktionsnedsättningar och en och samma funktionsnedsättning kan se olika ut från individ till individ. Man kan också ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

En funktionsnedsättning blir ett funktionshinder först när man möter brister i en miljö eller verksamhet. Ordet funktionshinder kan alltså inte beskriva en egenskap hos en person utan har att göra med utomstående hinder. 

Så här arbetar vi i Marks kommun

En kommun ansvarar för många samhällstjänster som ska vara tillgängliga och användbara för alla invånare. I Marks kommun arbetar vi därför med tillgänglighet i flera verksamheter enligt gällande lagar.

Våren 2014 tillsattes en tillgänglighetssamordnare. Organisatoriskt tillhör samordnaren kultur- och fritidsförvaltningen men arbetar kommunövergripande. Tillgänglighetssamordnarens uppdrag är att kvalitetssäkra och utveckla arbetet med tillgänglighet i kommunen. 

För att förstärka arbetet med tillgänglighet har Marks kommun samråd med funktionshinderrörelsen genom kommunala funktionshinderrådet. Rådets ledamöter är experter på funktionshinderfrågor och kan därmed bidra med värdefulla synpunkter och kunskap när kommunen planerar nya verksamheter som kan komma att påverka personer med funktionsnedsättning. Rådet kan också driva frågor på eget initiativ.

Hjälp oss att bli bättre

Om du har synpunkter på tillgängligheten på ett visst ställe eller i en viss verksamhet välkomnar vi att du meddelar oss om detta via formuläret Synpunkt Mark (som finns under avsnittet Medborgarkontor/Felanmälan, synpunkter och medborgarförslag).

Du kan också skicka brev till Marks kommun, 511 80 Kinna. Du som har svårt att lämna dina synpunkter i skriven form är välkommen att ringa kommunens växel, telefon 0320 21 70 00.

Dina synpunkter är viktiga då de hjälper oss i arbetet mot en mer tillgänglig kommun.  

Publicerad av: Marks kommun