Sidans innehåll

Impregnerat trä

Impregnerat trä innehåller ofta miljö- och hälsofarliga ämnen. Är det nödvändigt att använda impregnerat trä eller kan du istället använda oimpregnerat trä som sedan oljas eller målas?

Koppar, krom, arsenik och kreosot

Impregnerat trä kan bland annat vara behandlat med CCA (koppar, krom och arsenik) eller med kreosot. Kreosot och CCA är miljö- och hälsofarligt. Kreosot, arsenik och krom kan vara cancerframkallande. Virke som har impregnerats med CCA är ofta grönfärgat. Nyimpregnerat virke med kreosot är svart eller brunt och har en karakteristisk tjärlukt, men både färg och lukt avtar med tiden.

Lagra inte det impregnerade virket i närheten av vattenbrunnar - du riskerar då att förorena dricksvattnet.

Slipers och telefonstolpar

Slipers eller telefonstolpar är nästan alltid impregnerade med kreosot eller CCA. Vissa av Banverkets äldre slipers har impregnerats med arsenik som är ännu giftigare än kreosot. Det går inte veta genom att se på slipern om den är impregnerad med kreosot eller arsenik.
Trä som är behandlat med kreosot får inte användas på lekplatser, parker, trädgårdar, till odling eller anläggningar för friluftsliv där det finns risk för att träet kommer i hudkontakt. Dessa regler gäller inte för virke som satts på plats före den 30 juni 2003.

Virke som behandlats med bekämpningsmedel som innehåller kromföreningar (till exempel CCA) får användas endast när det behövs ett långvarigt skydd. Med detta menas:

  • Där det är nedgrävt eller på annat sätt fast anbringat i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten
  • i bryggdäck och andra marina anläggningar
  • i fast anbringade säkerhetsanordningar till skydd mot olycksfall,
  • där det blir svårutbytbart efter inbyggnad i fukthotad miljö, till exempel i syllar, på plintar och betongplattor, i bottenbjälklag och liknande inbyggnadsdelar

All annan användning av sådant virke är förbjuden.

Impregnerat virke är farligt avfall och kan lämnas till återvinningscentralen Skene skog.

Återvinningscentraler

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen