Stöd och omsorg

Senast uppdaterad den 15 augusti 2023

De flesta människor kommer under någon period av sitt liv att vara i behov av stöd och omsorg. För vissa kan behovet vara tillfälligt och för andra långvarigt.

Information ordinarie verksamhet

En stor del av kommunens stöd och omsorgstjänster organiseras av socialförvaltningen på uppdrag av socialnämnden och omsorgsnämnden. 
Vår huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom gällande lagstiftning och mål och riktlinjer inom nämndernas område.

Empati och kunskap för din skull

För att kunna ge dig en bra service och ett trevligt bemötande har vi slagit fast några viktiga punkter i vår värdegrund.

  • Våra brukare skall bli bemötta med empati
  • Våra medarbetare skall ha rätt kunskap för sina arbetsuppgifter
  • Verksamheterna skall styras genom gemensamma mål

Har du synpunkter på våra verksamheter är du välkommen att kontakta Socialförvaltningens Synpunktshantering, via både mejl och telefon.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, varken muntligt eller skriftligt, utan ditt medgivande.

Socialförvaltningen genomför regelbundet brukarundersökningar.

Socialstyrelsen genomför en årlig undersökning inom äldreomsorgen gällande hemtjänst och boende. Socialförvaltningen, i samverkan med SKL, genomför undersökning vart annat år inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Funktionshinderområdet.

Publicerad av: Marks kommun