Stöd och omsorg

Bild från Rönnängs äldreboende.

Senast uppdaterad den 5 april 2018

De flesta människor kommer under någon period av sitt liv att vara i behov av stöd och omsorg. För vissa kan behovet vara tillfälligt och för andra långvarigt.

 En stor del av kommunens stöd och omsorgstjänster organiseras av socialförvaltningen på uppdrag av socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. 
Vår huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom gällande lagstiftning och mål och riktlinjer inom nämndernas område.

Empati och kunskap för din skull

För att kunna ge dig en bra service och ett trevligt bemötande har vi slagit fast några viktiga punkter i vår värdegrund.

  • Våra brukare skall bli bemötta med empati
  • Våra medarbetare skall ha rätt kunskap för sina arbetsuppgifter
  • Verksamheterna skall styras genom gemensamma mål

Har du synpunkter på våra verksamheter är du välkommen att kontakta Socialförvaltningens Synpunktshantering, via både mejl och telefon.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, varken muntligt eller skriftligt, utan ditt medgivande.

Brukarundersökningar

Under hösten 2016 genomförde socialförvaltningen två brukarundersökningar - dels inom individ och familjeomsorgen (IFO, dels inom funktionshinderområdet. Nu finns rapporter från brukarundersökningarna samt en nationell jämförelse utifrån de brukarundersökningar som genomfördes under hösten 2016 inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet.

Läs mer i länken nedan på sidan eller klicka här.

Publicerad av: Marks kommun