Socialpsykiatri

Senast uppdaterad den 13 februari 2023

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få hjälp och stöd av kommunen så att få en fungerande vardag.

Den psykiska funktionsnedsättningen kan visa sig i olika livsområden; boende, sysselsättning, fritid och/eller ekonomi.Vilket innebär att din funktionsnedsättning påverkar din livssituation.

Vi kan erbjuda dig stöd och hjälp med olika insatser. Syftet med insatserna är att upprätthålla eller utveckla dina egna förmågor att klara din tillvaro självständigt.

Alla insatser utformas i nära samarbete med den enskilde.

Arbetet inom socialpsykiatrin baseras på av Socialstyrelsen rekommenderade metoder, Ett Självständigt Liv (ESL) och lågaffektivt bemötande.

 

Våra insatser:

Boendestöd

Syftet med boendestödet är att göra den enskilde så självständig som möjligt utifrån sin förmåga.

Insatsen boendestöd syftar bland annat till att ge den enskilde den hjälp och det stöd som behövs för att få struktur på sin vardag. Insatsen innehåller pedagogisk hjälp och stöd i hemmet och i andra livssituationer. Boendestödets roll är att tillsammans med den enskilde skapa struktur och en fungerande vardag. Insatsen förutsätter att den enskilde aktivt deltar i genomförandet. Boendestödet utför inte serviceinsatser åt den enskilde.

Korttidsvistelse

Syftet med insatsen är:

  • Att utreda behov och söka lämpliga insatser för boende i det egna hemmet eller bostad med särskild service.
  • Ge tillfällig avlastning och återhämtning eller vid tillfälligt behov av personal dygnet runt.

Bostad med särskild service

Syftet med insatsen är att ge den enskilde vars behov inte kan tillgodoses i det egna hemmet ett tryggt boende.  Insatsen ska ge den enskilde omvårdnad och individuellt anpassat stöd.

Bostad med särskild service ska i första hand beviljas i de bostäder med särskild service som finns i kommunen. En bedömning sker utifrån den enskildes individuella behov, det kan innebära i vissa fall att insatsen kommer att genomföras utanför kommunen eller av annan huvudman.

Vallmons Träffpunkt

Syftet med denna verksamhet ska erbjuda personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar möjlighet till social samvaro och deltagande i olika aktiviteter om man vill och behöver det, på sina egna villkor.

Deltagande i denna verksamhet är inte biståndsbedömd, vilket innebär att kommuninvånarna har tillgång till denna öppna verksamhet.

Arbete/sysselsättning

Syftet med denna insats ska verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få stöd till meningsfull sysselsättning och/eller arbete.

För att bli beviljad sysselsättning ska det stå klart att personen inte har möjlighet att få ett arbete eller arbetsmarknadsåtgärd genom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller gå vidare med en utbildning.

 

Publicerad av: Marks kommun