Sidans innehåll

Eldning

Kompostera för miljön, elda endast om nödvändigt. Brandsäkerhet och återvinning prioriteras. Se lokala föreskrifter för regler kring småskalig eldning.

I Marks kommun är det tillåtet att elda en mindre mängd torrt trädgårdsavfall, som inte kan komposteras på fastigheten eller köras till återvinning. Skälet att inte köra trädgårdsavfallet till återvinning kan vara att avståndet är långt. På den egna fastigheten är det främst löv, gräs, mindre ris och fallfrukt som är bäst att kompostera.

Viktigt att komma ihåg är att kompostering i princip alltid är bättre för miljön i stället för att elda. Då undviks utsläpp av partiklar och föroreningar till luften samtidigt som resterna omvandlas till jord och näring. Större grenar och annat rent trä eldas med fördel i en panna eller värmeverk med bra teknik som ger mindre utsläpp och där värmen kan komma till nytta.

Vid eldning ska den utföras på ett brandsäkert sätt och utan att det stör dina grannar. Se kommunens Renhållningsföreskrifter. Vid förfrågan om eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt, kontakta Räddningstjänsten Länk till annan webbplats. (SÄRF)

Lokala renhållningsföreskrifter Pdf, 526.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Håll koll på när det råder tillfälliga eldningsförbud genom att titta på kommunens nyhetssida.

Varför ska trädgårdsavfall främst återvinnas?

Trädgårdsavfall går under begreppet bioavfall och som ett steg i avfallspaketet som beslutats av EU ska återvinningen öka. För att uppnå det behöver insamlingen av bioavfall öka där så är möjligt. Ris och grenar kan till exempel bli biokol och spånplattor, eller eldas i ett kraftvärmeverk och bli både el och värme.

Avfallspaketet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påsk- och valborgsmässobrasa

Det är fortfarande tillåtet att elda en påsk- och valborgsmässobrasa under rätt förutsättningar. Det finns ett förbud mot förbränning av separat insamlat trädgårds- eller parkavfall om förbränningen sker i samband med en offentlig tillställning enligt ordningslagens definition. Från det förbudet kan miljöenheten/tillsynsmyndigheten ge dispens. Vid ansökan om dispens kan du kontakta miljöenheten.

Eldning i panna

Småskalig eldning i panna är endast tillåtet om eldningen sker med torr ved eller annat torrt bränsle samt obehandlat trä. I övrigt gäller även att upptändningstiden ska vara så kort som möjligt, att fullständig förbränning sker genom god lufttillförsel och hög temperatur samt att pellets/briketter uppfyller kraven på Svensk Standard (SS 18 71 20) och att bränslet är anpassat till den aktuella brännaren. Regler för småskalig fastbränsleeldning finns i:

Marks kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Pdf, 57.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Eldning av övrigt avfall

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand. Överblivet trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas även om det kan ske med en liten belastning för miljön. Förpackningar ska enligt lag lämnas in för materialåtervinning.

Källsorteringsguide

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen