Sidans innehåll

Anmäl din värmepump

Om du planerar att installera en värmepump för berg- sjö eller jordvärme ska du anmäla detta till miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Du behöver inte anmäla din luftvärmepump.

Du som sökande är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter och påverkar på dricksvattenförsörjningen uppstår i samband med installationen. Om det händer kan du bli skyldig att betala skadestånd till kringboende.

Hur går anmälan till?

Anmälan gör du via vår e-tjänst. Anmälan skall lämnas in minst sex veckor innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationen innan du har fått ett beslut.

Om del av anläggningen förläggs på annans mark eller om bergvärmehålet borras närmare än 10 meter från grannens tomtgräns, krävs ett grannyttrande. Blankett för grannens godkännande finns på e-tjänstens startsida.

Innan du startar ansökan behöver du ta reda på om det finns vattentäkter och energibrunnar inom 30 meter från värmepumpanläggningen. Dessa behöver i så fall markeras ut på karta i samband med ansökan. Även avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhål eller 10 meter från ytjordvärme ska märkas ut.

Observera

Egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. Tänk på att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen.

Fastighet inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden behöver man generellt söka tillstånd för att få borra bergvärme eller schakta för att lägga ytjordvärme. Detta kan du göra via vår e-tjänst.

Uteffekt över 100 kilowatt (kW)

För anläggningar med en uteffekt över 100 kilowatt (kW) gäller delvis andra regler. Kontakta miljöenheten för mer information. Även frågor om anmälan, regler med mera kan ställas till samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet, se kontaktuppgifter nedan. Frågor som rör värmeanläggningars teknik, effektivitet och ekonomi samt frågor om bidrag kan ställas till kommunens energirådgivare.

Energi-och klimatrådgivare

Avgift

För hantering av anmälningsärenden tar kommunen ut en avgift. Timavgiften och taxan enligt miljöbalken fastställs av kommunfullmäktige i Marks kommun. Information kring aktuella avgifter hittar du här:

Taxor och avgifter inom miljöbalkens område

Information om luftvärmepumpar

När du installerar en luftvärmepump är det viktigt att tänka på bullerstörningar. Välj en värmepump med låg ljudnivå och placera den på en lämplig plats. Rådfråga din leverantör angående skyddsavstånd till grannfastigheter för att undvika att överskrida bullernormerna. Vid köp kan du också kräva att leverantören och installatören tar hänsyn till bullerkraven. Du behöver inte göra en anmälan om din luftvärmepump.

Tänk på din granne

Tänk på dina grannar när du installerar en luftvärmepump. Speciellt i områden med radhus eller liknande där husen står nära varandra kan ljud från värmepumpen vara störande. Om det finns risk för bullerstörning är det klokt att anlita en expert för att välja den bästa platsen för installationen. Det är även viktigt att informera och diskutera med grannarna innan installationen för att hitta det bästa läget. Vid val av värmepump, välj en modell med så låg ljudnivå som möjligt eftersom det kan vara svårt att åtgärda ljudproblemen i efterhand.

Om din granne klagar

Om din granne klagar på ljudet från din luftvärmepump och formellt skickar in ett klagomål till miljöenheten, är du som ägare ansvarig för att bevisa att ljudnivån från pumpen är inom tillåtna gränser. Det gör du genom att skicka in resultatet från en professionell ljudmätning. Om ljudnivån överskrider de tillåtna gränserna måste du vidta åtgärder, vilket oftast kan vara både svårt och kostsamt.

Riktvärden för buller

Tillåtna ljudnivågränser för din luftvärmepump är vanligtvis 40 decibel (dBA) vid gränsen till din grannes tomt. Detta regleras av miljöbalken och Naturvårdsverkets riktlinjer för externa ljudkällor, såsom luftvärmepumpar. Ekvivalent ljud refererar till medelljudnivån under en specifik tidsperiod.

Riktvärden för buller utomhus enligt Naturvårdsverket

Ekvivalent ljud, vardagar klockan 7.00-18.00: 50 dBA

Ekvivalent ljud, nätter klockan 22.00-7.00: 40 dBA

Ekvivalent ljud, övrig tid: 45dBA

Lågfrekventa Ljud

För lågfrekventa ljud, t.ex. från fläktar, har Folkhälsomyndigheten i sina allmänna råd (2014:13) satt upp nivåer som inte bör överskridas vid olika frekvenser.

E-tjänst

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till miljöenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen