Sidans innehåll

Solceller och solenergi

Solfångare och solcellspaneler är så kallade solenergianläggningar. De kräver i vissa fall bygglov om din byggnad ligger inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget gäller för alla typer av byggnader. Men, det kan krävas en anmälan om ändringen innebär att brandskydd eller bärande konstruktion påverkas. Det gäller alla byggnader och anläggningar som inte är en- eller tvåbostadshus.

Om det finns en utökad lovplikt i området, till exempelt om byggnaden står på kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, kan du behöva bygglov trots att det är utanför detaljplan.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Du kan behöva söka bygglov om du ska montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade eller som inte följer byggandens form.

Fristående anläggning?

Du behöver bygglov om anläggningen räknas som en byggnad. Om det skapas ett utrymme för vistelse under de fristående solcellerna.

Energi- och klimatrådgivare

Marks kommuns energi- och klimatrådgivare ger goda råd i energifrågor till kommunens hushåll, företag och organisationer. Rådgivningen är kostnadsfri.

Energi- och klimatrådgivning

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen