Sidans innehåll

Fälla träd

Varje år får vi in många önskemål om att fälla träd, gallring och beskärning på kommunal mark. Vi är mycket restriktiva med att fälla friska träd eftersom de är viktiga för både människor och djur.

Träd är viktiga för människa och djurliv

De träd vi har i stadsmiljö har mycket höga naturvärden. Träden skapar förutsättningar för biologisk mångfald, bidrar till ett rikt djur- och växtliv och har ett stort socialt och kulturellt värde. Träd och växtlighet fungerar som gröna lungor i stadsmiljö och är viktiga för platsens karaktär. Med sin lummiga grönska blir träden även en stor tillgång för alla som bor och vistas i staden.

Fällning av träd på kommunal mark

Träd planteras oftast för att försköna en plats men fyller även en viktig funktion i ekosystemet. De renar luften, fungerar som vindfång, binder stora mängder vatten när det regnar och trädens rötter stabiliserar och motverkar erosion. Med förväntade klimatförändringar ökar trädens betydelse för lokalklimatet genom att skugga och utjämna temperaturvariationer. Vi är väldig återhållsamma i fråga om beskärning eller fällning av träd på kommunens mark. Eftersom träd och växtlighet är så viktig, kan vi inte ta hänsyn till faktorer som:

  • Trädet skuggar fastigheter, skymmer sol eller utsikt.
  • Trädet tappar löv, kottar, barr, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning på din tomt eller på gatan.
  • Trädet orsakar dålig tillväxt på din tomt.
  • Trädet stör parabolantenner eller annan elektronisk utrustning

Vi beviljar en ansökan om något av följande kriterier uppfylls:

  • Trädet är sjukt.
  • Trädet är en fara för liv.
  • Trädet är en fara för egendom på grund av att det är sjukt.

Om du har ett träd som uppfyller ett eller flera av kriterierna ovan, det vill säga ett träd som är en risk för liv eller egendom, kan du ansöka om att kommunen ska ta ned trädet. Endast träd och vegetation som bedöms utgöra en uppenbar fara för liv och egendom tas ned omgående.

Felanmäl ett träd

I de fall där det gäller ett träd som kan utgöra fara för allmänheten, omgivande fastigheter eller vägar gör du en felanmälan. Att på eget initiativ ta ned träd på kommunens mark utan vårt godkännande är inte tillåtet och klassas som egenmäktigt förfarande och polisanmäls.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen