Sidans innehåll

Parker och grönområden

I Mark har du alltid nära till naturen. Här finns många olika parker, gröna ytor och färgglada rabatter att uppleva. De gröna ytorna är självklara mötesplatser för lek och upplevelser, men de ger också möjlighet till att hämta andan och ta en paus i vardagen.

Besök våra parker

Parker och grönområden utgör små oaser i en annars relativ hård stadsmiljö. Dit kan du gå för att dra dig tillbaka, hämta nya krafter och bara pusta ut en stund. Träd och växter blir allt viktigare i vår stadsmiljö ju fler människor som bor och verkar här. De behövs i vårt ekosysem för att producera ren luft, tar hand om en del av dagvattnet och ökar pollineringen.

I Mark har vi parker av olika slag. En del är naturliga grönområden och andra är anlagda med rabatter, träd, buskar och lekplatser. Här hittar du parker som Marks kommun ansvarar för.

Stationsparken finns vid Rättaregårdsgatan i centrala Kinna med gångavstånd från Kinna centrum. Parkeringsplats finns i anslutning till parken. Här hittar du stora grönytor för lek och picknick, gångvägar, bänkar, planteringar och träd. I parken finns en större lekplats som är tillgänglighetsanpassad.

Parken finns vid Örbyvägen, Hedbovägen i Skene. Fabriksparken är en mindre park som ligger intill köpcentrum Kungsfors. Parken omgärdas av träd- och buskplanteringar, pergola, bänkar och bänkbord.

Kyrkparken finns vid Örbyvägen i Skene. I parken hittar du Skenes spontanidrottsplats och grönytor för lek, buskage, träd och bänkar för att slå sig ner.

Agardtssons fallets minipark finns vid Varbergsvägen vid det stora vattenfallet i Skene. Förutom det stora vattenfallet hittar du bänkar samt busk- och perennplantering. Härifrån når du även Sandhemsgatans lekplats med grönytor för lek och bänkbord med utsikt över centrala Skene och Haby.

Viljans park finns vid Solhagavägen i Fritsla. Parkering hittar du i anslutning till parken. Här hittar du en grillplats, lekplats, grönytor och naturmark för lek. Under 2024 kommer vi att bygga om lekplatsen och bygga till ett utegym.

I Viljans park arrangerar Fritslas byalag olika aktiviteter för allmänheten under året. Byalaget har även hand om paviljongen med tillhörande bänkbord.

Planteringar

Varje år smyckar vi kommunen med blommor efter säsong. De flesta planteringarna sker i de centrala delarna av kommunen, men även i andra områden. Blommande och gröna planteringar är vackra att se på och får människor och djur att må bra. De ger glädje under hela året men speciellt under vår och sommar ger de extra mycket glädje då blommorna och växter lyser med sin färgprakt.

Naturliga grönområden

Naturliga områden kallar vi för naturmark. Det är ett grönområde där växter får utvecklas mer fritt, till exempel öppna ängsmarker och skogsdungar.

Naturmarken i tätbebyggda områden har stor betydelse för både växt- och djurlivet. Den bidrar till ren luft, bra livsmiljöer för djur, vackra vyer och återhämtning. Det finns många studier som visar att kontakt med natur är viktig för människans välbefinnande.

Det är framför allt i den bostadsnära skogen du hittar stora och gamla lövträd. I det moderna skogsbruket avverkas träden tidigt, vilket förhindrar att de uppnår hög ålder. Det är främst de gamla, ihåliga, och döende träden som bidrar till ett rikt djurliv. På en gammal ek kan du hitta över tusen arter! Det tar vi hänsyn till när vi bedömer ansökningar om trädfällning och gallring av bostadsnära skog. På platser där det går, får gamla träd stå kvar så länge som möjligt.

Så arbetar vi med naturvård

Vi ska vårda naturmarkens karaktär på platsen. Träd, buskar och örtskikt är viktiga att bevara och det ska finnas mycket variation. Det betyder att ungskott, också kallad sly, inte bara rutinmässigt ska tas bort eller att fullvuxna träd alltid ska stå kvar. Om träd och vegetation är en uppenbar fara för liv och egendom tar vi bort dem direkt.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen